BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hiraishi K, Kurahara LH, Sumiyoshi M, Hu YP, Koga K, Onitsuka M, Kojima D, Yue L, Takedatsu H, Jian YW, Inoue R. Daikenchuto (Da-Jian-Zhong-Tang) ameliorates intestinal fibrosis by activating myofibroblast transient receptor potential ankyrin 1 channel. World J Gastroenterol 2018; 24(35): 4036-4053 [PMID: 30254408 DOI: 10.3748/wjg.v24.i35.4036]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i35/4036.htm
Number Citing Articles
1
Kristina A. Dvornikova, Olga N. Platonova, Elena Y. Bystrova. The Role of TRP Channels in Sepsis and ColitisInternational Journal of Molecular Sciences 2024; 25(9): 4784 doi: 10.3390/ijms25094784
2
Fumie Oyama, Masayuki Futagami, Tatsuhiko Shigeto, Rie Miura, Yuuki Osawa, Maika Oishi, Hiroe Oikiri, Minako Yokoyama, Anna Takabayashi, Yoshihito Yokoyama. Preventive effect of daikenchuto, a traditional Japanese herbal medicine, on onset of ileus after gynecological surgery for malignant tumorsAsia-Pacific Journal of Clinical Oncology 2020; 16(4): 254 doi: 10.1111/ajco.13329
3
Fengming Tan, Huan Li, Kai Zhang, Lulu Xu, Dahan Zhang, Yang Han, Jing Han. Sodium Alginate/Chitosan-Coated Liposomes for Oral Delivery of Hydroxy-α-Sanshool: In Vitro and In Vivo EvaluationPharmaceutics 2023; 15(7): 2010 doi: 10.3390/pharmaceutics15072010
4
Kata Csekő, Bram Beckers, Daniel Keszthelyi, Zsuzsanna Helyes. Role of TRPV1 and TRPA1 Ion Channels in Inflammatory Bowel Diseases: Potential Therapeutic Targets?Pharmaceuticals 2019; 12(2): 48 doi: 10.3390/ph12020048
5
Yi Zhao, Shengpeng Wang, Yuanjia Hu, Yitao Wang. Investigating Key Targets of Dajianzhong Decoction for Treating Crohn’s Disease Using Weighted Gene Co-Expression NetworkProcesses 2022; 11(1): 112 doi: 10.3390/pr11010112
6
Jiajing Li, Hongfei Zhang, Qian Du, Junyu Gu, Jiangbo Wu, Qi Liu, Zhuo Li, Ting Zhang, Jingyu Xu, Rui Xie. Research Progress on TRPA1 in DiseasesThe Journal of Membrane Biology 2023; 256(4-6): 301 doi: 10.1007/s00232-023-00277-x
7
Yiding Chen, Jingxi Mu, Min Zhu, Arjudeb Mukherjee, Hu Zhang. Transient Receptor Potential Channels and Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.00180
8
Xunyu Wei, Bing Yang, Guangjing Chen, Di Wang, Yue Shi, Qiaoli Chen, Jianquan Kan. Zanthoxylum alkylamides improve amino acid metabolism in type 2 diabetes mellitus rats Journal of Food Biochemistry 2020; 44(10) doi: 10.1111/jfbc.13441
9
Di Zhang, Xiaoxia Sun, Maurizio Battino, Xiaoou Wei, Jiyong Shi, Lei Zhao, Si Liu, Jianbo Xiao, Bolin Shi, Xiaobo Zou. A comparative overview on chili pepper (capsicum genus) and sichuan pepper (zanthoxylum genus): From pungent spices to pharma-foodsTrends in Food Science & Technology 2021; 117: 148 doi: 10.1016/j.tifs.2021.03.004
10
Mikolaj Swierczynski, Adam Makaro, Agata Grochowska, Maciej Salaga. Pharmacological approaches to treat intestinal painExpert Review of Clinical Pharmacology 2023; 16(4): 297 doi: 10.1080/17512433.2023.2195626
11
Haruki Sada, Hiroyuki Sawada, Masakazu Tokunaga, Manabu Shimomura, Hiroyuki Egi, Minoru Hattori, Hiroki Ohge, Hideki Ohdan, Takao Hinoi. Clinical efficacy of Daikenchuto (DKT: TJ-100) for gastrointestinal symptoms in patients with a history of colon and rectosigmoid cancer surgery: a randomized crossover studySurgery Today 2023; 53(8): 873 doi: 10.1007/s00595-022-02640-2
12
Baoqi Yang, Dan Ma, Xueqing Zhu, Zewen Wu, Qi An, Jingwen Zhao, Xinnan Gao, Liyun Zhang. Roles of TRP and PIEZO receptors in autoimmune diseasesExpert Reviews in Molecular Medicine 2024; 26 doi: 10.1017/erm.2023.23
13
Yoko Kogure, Hirosato Kanda, Shenglan Wang, Yongbiao Hao, Junxiang Li, Satoshi Yamamoto, Koichi Noguchi, Yi Dai. Daikenchuto attenuates visceral pain and suppresses eosinophil infiltration in inflammatory bowel disease in murine modelsJGH Open 2020; 4(6): 1146 doi: 10.1002/jgh3.12410
14
Yicheng Wei, Jialuo Cai, Ruiqiu Zhu, Ke Xu, Hongchang Li, Jianxin Li. Function and therapeutic potential of transient receptor potential ankyrin 1 in fibrosisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1014041
15
Yaoyao Du, Jie Chen, Lan Shen, Bing Wang. TRP channels in inflammatory bowel disease: Potential therapeutic targetsBiochemical Pharmacology 2022; 203: 115195 doi: 10.1016/j.bcp.2022.115195
16
Joseph Sleiman, Sara El Ouali, Taha Qazi, Benjamin Cohen, Scott R. Steele, Mark E. Baker, Florian Rieder. Prevention and Treatment of Stricturing Crohn’s Disease – Perspectives and ChallengesExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(4): 401 doi: 10.1080/17474124.2021.1854732
17
Mengmeng Zhao, Ning Ding, Haoyu Wang, Shulu Zu, Hanwen Liu, Jiliang Wen, Jiaxin Liu, Nan Ge, Wenzhen Wang, Xiulin Zhang. Activation of TRPA1 in Bladder Suburothelial Myofibroblasts Counteracts TGF-β1-Induced Fibrotic ChangesInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(11): 9501 doi: 10.3390/ijms24119501
18
Preclinical Study in Vivo for New Pharmacological Approaches in Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review of Chronic Model of TNBS-Induced ColitisJournal of Clinical Medicine 2019; 8(10): 1574 doi: 10.3390/jcm8101574
19
Yuting Jiang, Lan Shen, Bing Wang. Non-electrophysiological techniques targeting transient receptor potential (TRP) gene of gastrointestinal tractInternational Journal of Biological Macromolecules 2024; 262: 129551 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.129551
20
Ryuji Inoue, Lin-Hai Kurahara, Keizo Hiraishi. TRP channels in cardiac and intestinal fibrosisSeminars in Cell & Developmental Biology 2019; 94: 40 doi: 10.1016/j.semcdb.2018.11.002