BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang Q, Lou Y, Bai XL, Liang TB. Immunometabolism: A novel perspective of liver cancer microenvironment and its influence on tumor progression. World J Gastroenterol 2018; 24(31): 3500-3512 [PMID: 30131656 DOI: 10.3748/wjg.v24.i31.3500]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i31/3500.htm
Number Citing Articles
1
Ronghong Xiong, Hui Wang, Ying Li, Jingpeng Zheng, Yating Cheng, Shunfang Liu, Guohua Yang. Machine learning-based transcriptome analysis of lipid metabolism biomarkers for the survival prediction in hepatocellular carcinomaFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.1005271
2
Ryo Yano, Masashi Hirooka, Makoto Morita, Yuki Okazaki, Yoshiko Nakamura, Yusuke Imai, Takao Watanabe, Yohei Koizumi, Osamu Yoshida, Yoshio Tokumoto, Masanori Abe, Yoichi Hiasa. A Case of Hepatocellular Carcinoma Showing Tumor Shrinkage due to an Abscopal EffectInternal Medicine 2023;  doi: 10.2169/internalmedicine.1844-23
3
Zhaodong Li, Bingxin Yu, Fangyuan Qi, Fan Li. KIF11 Serves as an Independent Prognostic Factor and Therapeutic Target for Patients With Lung AdenocarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.670218
4
Yujia Xia, Zachary J. Brown, Hai Huang, Allan Tsung. Metabolic reprogramming of immune cells: Shaping the tumor microenvironment in hepatocellular carcinomaCancer Medicine 2021; 10(18): 6374 doi: 10.1002/cam4.4177
5
Jiajia Weng, Zhongbing Huang, Ximing Pu, Xianchun Chen, Guangfu Yin, Yaping Tian, Ying Song. Preparation of polyethylene glycol-polyacrylic acid block copolymer micelles with pH/hypoxic dual-responsive for tumor chemoradiotherapyColloids and Surfaces B: Biointerfaces 2020; 191: 110943 doi: 10.1016/j.colsurfb.2020.110943
6
Binle Tian, Qi Li. Single-Cell Sequencing and Its Applications in Liver CancerFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.857037
7
Bin Ru, Jiaqi Hu, Nannan Zhang, Quan Wan. A novel metabolism-related gene signature in patients with hepatocellular carcinomaPeerJ 2023; 11: e16335 doi: 10.7717/peerj.16335
8
Johannes Robert Fleischer, Chiara Angelina Jodszuweit, Michael Ghadimi, Tiago De Oliveira, Lena-Christin Conradi. Vascular Heterogeneity With a Special Focus on the Hepatic MicroenvironmentFrontiers in Physiology 2020; 11 doi: 10.3389/fphys.2020.591901
9
Mengting Li, Hongliang Li, Canxin Zhou, Xianpeng Li, Jiande Gong, Changxi Chen, Yi Zhang. Comprehensive analysis of prognostic immune-related genes in the tumor microenvironment of hepatocellular carcinoma (HCC)Medicine 2021; 100(39): e27332 doi: 10.1097/MD.0000000000027332
10
Xinyu Li, Xue Bai, Yiqing Tang, Cuicui Qiao, Ronglan Zhao, Xiaoxiang Peng. Research progress on the P2X7 receptor in liver injury and hepatocellular carcinomaChemical Biology & Drug Design 2023; 101(3): 794 doi: 10.1111/cbdd.14182
11
Xi Feng, Yao Ma, Jun Yang, Pai Peng, Xiaohua Zeng, Lei Shen, Tingting Hu, Qin Luo. Comparison of effects of different anesthesia methods on immune function and liver function of liver cancer patients after operationBiotechnology and Genetic Engineering Reviews 2023; : 1 doi: 10.1080/02648725.2023.2201521
12
Valeria Skopelidou, Jan Strakoš, Jozef Škarda, Milan Raška, Leona Kafková-Rašková. Potential predictors of immunotherapy in small cell lung cancerPathology and Oncology Research 2023; 29 doi: 10.3389/pore.2023.1611086
13
Yuyin Le, Hui Kong, Xu Gao, Jinxiu Zhu, Gang Chen. Prognostic and Immunological Significance of FUNDC1 in Hepatocellular Carcinoma: A Study on TCGA MiningComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8371885
14
Furong Liu, Lu Qin, Zhibin Liao, Jia Song, Chaoyi Yuan, Yachong Liu, Yu Wang, Heze Xu, Qiaofeng Zhang, Youliang Pei, Hongwei Zhang, Yonglong Pan, Xiaoping Chen, Zhanguo Zhang, Wanguang Zhang, Bixiang Zhang. Microenvironment characterization and multi-omics signatures related to prognosis and immunotherapy response of hepatocellular carcinomaExperimental Hematology & Oncology 2020; 9(1) doi: 10.1186/s40164-020-00165-3
15
Qinran Zhang, Suoqin Jin, Xiufen Zou. scAB detects multiresolution cell states with clinical significance by integrating single-cell genomics and bulk sequencing dataNucleic Acids Research 2022; 50(21): 12112 doi: 10.1093/nar/gkac1109
16
Xin-yu Qian, Wei-min Ding, Qing-qing Chen, Xin Zhang, Wen-qing Jiang, Fen-fen Sun, Xiang-yang Li, Xiao-ying Yang, Wei Pan. The Metabolic Reprogramming Profiles in the Liver Fibrosis of Mice Infected with Schistosoma japonicumInflammation 2020; 43(2): 731 doi: 10.1007/s10753-019-01160-5
17
Mazdak Ganjalikhani Hakemi, Morteza Jafarinia, Mahdieh Azizi, Mahsa Rezaeepoor, Orkhan Isayev, Alexandr V. Bazhin. The Role of TIM-3 in Hepatocellular Carcinoma: A Promising Target for Immunotherapy?Frontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.601661
18
Xiaolin Wei, Theodoros Michelakos, Qian He, Xianxing Wang, Yu Chen, Filippos Kontos, Huaizhi Wang, Xiangde Liu, Hui Liu, Wenjing Zheng, Soldano Ferrone, Yun Zhang, Cristina R Ferrone, Xiaowu Li, Lei Cai. Association of Tumor Cell Metabolic Subtype and Immune Response With the Clinical Course of Hepatocellular CarcinomaThe Oncologist 2023; 28(11): e1031 doi: 10.1093/oncolo/oyad113
19
Chaohua Si, Chen Chen, Yaxin Guo, Qiaozhen Kang, Zhenqiang Sun. Effect, Mechanism, and Applications of Coding/Non-coding RNA m6A Modification in Tumor MicroenvironmentFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.711815
20
Jianhua Mu, Jianan Gong, Peng Lin, Mengzhen Zhang, Kai Wu. Machine learning methods revealed the roles of immune-metabolism related genes in immune infiltration, stemness, and prognosis of neuroblastomaCancer Biomarkers 2023; 38(2): 241 doi: 10.3233/CBM-230119
21
Le-Yi Zhang, Jun-Gang Zhang, Xue Yang, Mao-Hua Cai, Cheng-Wu Zhang, Zhi-Ming Hu. Targeting Tumor Immunosuppressive Microenvironment for the Prevention of Hepatic Cancer: Applications of Traditional Chinese Medicines in Targeted DeliveryCurrent Topics in Medicinal Chemistry 2020; 20(30): 2789 doi: 10.2174/1568026620666201019111524
22
Bo Hu, Xiao‐Bo Yang, Xin‐Ting Sang. Construction of a lipid metabolism‐related and immune‐associated prognostic signature for hepatocellular carcinomaCancer Medicine 2020; 9(20): 7646 doi: 10.1002/cam4.3353
23
Zhijian Wang, Xuenuo Chen, Zheng Jiang. SLC17A2 Expression Correlates with Prognosis and Immune Infiltrates in Hepatocellular CarcinomaCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2022; 25(12): 2001 doi: 10.2174/1386207325666220126104358
24
Qi Zhang, Yu Lou, Jiaqi Yang, Junli Wang, Jie Feng, Yali Zhao, Lin Wang, Xing Huang, Qihan Fu, Mao Ye, Xiaozhen Zhang, Yiwen Chen, Ce Ma, Hongbin Ge, Jianing Wang, Jiangchao Wu, Tao Wei, Qi Chen, Junqing Wu, Chengxuan Yu, Yanyu Xiao, Xinhua Feng, Guoji Guo, Tingbo Liang, Xueli Bai. Integrated multiomic analysis reveals comprehensive tumour heterogeneity and novel immunophenotypic classification in hepatocellular carcinomasGut 2019; 68(11): 2019 doi: 10.1136/gutjnl-2019-318912
25
Sung-Won Shin, Kyungmi Yang, Miso Lee, Jiyoung Moon, Arang Son, Yeeun Kim, Suha Choi, Do-hyung Kim, Changhoon Choi, Nohyun Lee, Hee Chul Park. Manganese Ferrite Nanoparticles Enhance the Sensitivity of Hepa1-6 Hepatocellular Carcinoma to Radiation by Remodeling Tumor MicroenvironmentsInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(5): 2637 doi: 10.3390/ijms22052637
26
Ling-Yu Tian, Daniel J. Smit, Manfred Jücker. The Role of PI3K/AKT/mTOR Signaling in Hepatocellular Carcinoma MetabolismInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(3): 2652 doi: 10.3390/ijms24032652
27
Youpeng Wang, Yeni Yang, Ziyin Zhao, Hongfa Sun, Dingan Luo, Lakshmi Huttad, Bingyuan Zhang, Bing Han. A new nomogram model for prognosis of hepatocellular carcinoma based on novel gene signature that regulates cross-talk between immune and tumor cellsBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09465-9
28
Xuemin Pan, Ping Lin, Fangyoumin Feng, Jia Li, Yuan-Yuan Li, Wentao Dai, Bo Hu, Xin-Rong Yang, Jia Fan, Hong Li, Yixue Li. Comparison of immune profiles between hepatocellular carcinoma subtypesBiophysics Reports 2020; 6(1): 19 doi: 10.1007/s41048-019-00102-w
29
Lei Chen, Dafang Zhang, Shengmin Zheng, Xinyu Li, Pengji Gao. Stemness analysis in hepatocellular carcinoma identifies an extracellular matrix gene–related signature associated with prognosis and therapy responseFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.959834
30
Mengping Yuan, Jinyong Xu, Shuguang Cao, Shuangshuang Sun. DDX1 is a prognostic biomarker and correlates with immune infiltrations in hepatocellular carcinomaBMC Immunology 2022; 23(1) doi: 10.1186/s12865-022-00533-0
31
Cheng-Jiang Wei, Shu-Chen Gu, Jie-Yi Ren, Yi-Hui Gu, Xiang-Wen Xu, Xin Chou, Xiang Lian, Xin Huang, Hai-Zhou Li, Ya-Shan Gao, Bin Gu, Tao Zan, Zhi-Chao Wang, Qing-Feng Li. The impact of host immune cells on the development of neurofibromatosis type 1: The abnormal immune system provides an immune microenvironment for tumorigenesisNeuro-Oncology Advances 2020; 2(Supplement_1): i33 doi: 10.1093/noajnl/vdz037
32
Jie Li, Tiantian Tan, Liping Zhao, Mengmeng Liu, Yu You, Yiying Zeng, Dajing Chen, Tian Xie, Lele Zhang, Chaomei Fu, Zhaowu Zeng. Recent Advancements in Liposome-Targeting Strategies for the Treatment of Gliomas: A Systematic ReviewACS Applied Bio Materials 2020; 3(9): 5500 doi: 10.1021/acsabm.0c00705
33
Jing-yue Chen, Ji-kai Zhou, Wei Pan. Immunometabolism: Towards a Better Understanding the Mechanism of Parasitic Infection and ImmunityFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.661241
34
Fengyan Huang, Lihua Wang, Hongying Jia. Research trends for papillary thyroid carcinoma from 2010 to 2019Medicine 2021; 100(21): e26100 doi: 10.1097/MD.0000000000026100
35
Bo Hu, Jian‐Zhen Lin, Xiao‐Bo Yang, Xin‐Ting Sang. Aberrant lipid metabolism in hepatocellular carcinoma cells as well as immune microenvironment: A reviewCell Proliferation 2020; 53(3) doi: 10.1111/cpr.12772
36
He-Rong Cui, Ji-Yuan Zhang, Xue-Hao Cheng, Jia-Xin Zheng, Qi Zhang, Rui Zheng, Liang-Zhen You, Dong-Ran Han, Hong-Cai Shang. Immunometabolism at the service of traditional Chinese medicinePharmacological Research 2022; 176: 106081 doi: 10.1016/j.phrs.2022.106081
37
Rui Zhang, Wei-Jia Mo, Lan-Shan Huang, Ji-Tian Chen, Wei-Zi Wu, Wei-Ying He, Zhen-Bo Feng. Identifying the Prognostic Risk Factors of Synaptojanin 2 and Its Underlying Perturbations Pathways in Hepatocellular CarcinomaBioengineered 2021; 12(1): 855 doi: 10.1080/21655979.2021.1890399
38
Alex José de Melo Silva, Juliana Ellen de Melo Gama, Cleonilde Maria de Nascimento, Jessica Paula Lucena, Cicero Jadson da Costa, Camila Juliet Barbosa Fernandes, Danielle Maria Nascimento Moura, Helotonio Carvalho, Sheilla Andrade de Oliveira. Interdisciplinary Cancer Research 2022;  doi: 10.1007/16833_2022_37
39
Ming Ding, Shuwei Zhang, Yajuan Guo, Jingjing Yao, Qinghong Shen, Min Huang, Wenbo Chen, Shaofang Yu, Yaqiu Zheng, Yuefang Lin, Wenxin Yan, Zhongqiu Liu, Tao Su, Linlin Lu. Tumor Microenvironment Acidity Triggers Lipid Accumulation in Liver Cancer via SCD1 ActivationMolecular Cancer Research 2022; 20(5): 810 doi: 10.1158/1541-7786.MCR-21-0699
40
Peng Zhu, Feng Zhang, Weijie Deng, Wenbiao Chen. Integrative analysis of the characteristic of lipid metabolism-related genes for the prognostic prediction of hepatocellular carcinomaMedicine 2022; 101(39): e30695 doi: 10.1097/MD.0000000000030695
41
Bin Wu, Weiai Shen, Xiaoguang Wang, Jing Wang, Zhengxiang Zhong, Zhongchen Zhou, Xujian Chen. Plasma lipid levels are associated with the CD8+ T‐cell infiltration and prognosis of patients with pancreatic cancerCancer Medicine 2023; 12(13): 14138 doi: 10.1002/cam4.6080
42
Ming Zhang, Tingju Wei, Xiaodan Zhang, Danfeng Guo. Targeting lipid metabolism reprogramming of immunocytes in response to the tumor microenvironment stressor: A potential approach for tumor therapyFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.937406
43
Malak Alannan, Nabil G. Seidah, Aksam J. Merched. PCSK9 in Liver Cancers at the Crossroads between Lipid Metabolism and ImmunityCells 2022; 11(24): 4132 doi: 10.3390/cells11244132
44
Lei Sun, Yaru Lin, Guichun Wang, Lin Zhang, Liangchang Hu, Zhong Lu. Correlation of zinc finger protein 2, a prognostic biomarker, with immune infiltrates in liver cancerBioscience Reports 2021; 41(1) doi: 10.1042/BSR20203115
45
Chunyue Chen, Congcong Xia, Hao Tang, Yirun Jiang, Shan Wang, Xin Zhang, Tao Huang, Xiaoqing Yuan, Junpu Wang, Li Peng. Circular RNAs Involve in Immunity of Digestive Cancers From Bench to Bedside: A ReviewFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.833058
46
Huiyang Yu, Nicolas Jacquelot, Gabrielle T. Belz. Metabolic features of innate lymphoid cellsJournal of Experimental Medicine 2022; 219(11) doi: 10.1084/jem.20221140
47
Andrey V. Elchaninov, Timur Kh. Fatkhudinov, Polina A. Vishnyakova, Anastasia V. Lokhonina, Gennady T. Sukhikh. Phenotypical and Functional Polymorphism of Liver Resident MacrophagesCells 2019; 8(9): 1032 doi: 10.3390/cells8091032
48
José Romeo Villarreal-Calderón, Ricardo X. Cuéllar, Martín R. Ramos-González, Nestor Rubio-Infante, Elena C. Castillo, Leticia Elizondo-Montemayor, Gerardo García-Rivas. Interplay between the Adaptive Immune System and Insulin Resistance in Weight Loss Induced by Bariatric SurgeryOxidative Medicine and Cellular Longevity 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3940739
49
Xiaodong Yang, Zhao An, Zhengyang Hu, Junjie Xi, Chenyang Dai, Yuming Zhu, Xiangyang Yu. Expression Analysis of Ligand-Receptor Pairs Identifies Cell-to-Cell Crosstalk between Macrophages and Tumor Cells in Lung AdenocarcinomaJournal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9589895
50
Safiye Akkın, Gamze Varan, Anıl Işık, Sibel Gökşen, Elif Karakoç, Milo Malanga, Güneş Esendağlı, Petek Korkusuz, Erem Bilensoy. Synergistic Antitumor Potency of a Self-Assembling Cyclodextrin Nanoplex for the Co-Delivery of 5-Fluorouracil and Interleukin-2 in the Treatment of Colorectal CancerPharmaceutics 2023; 15(2): 314 doi: 10.3390/pharmaceutics15020314
51
Adrian Kuipery, Adam J. Gehring, Masanori Isogawa. Mechanisms of HBV immune evasionAntiviral Research 2020; 179: 104816 doi: 10.1016/j.antiviral.2020.104816
52
Dingde Ye, Yaping Liu, Guoqiang Li, Beicheng Sun, Jin Peng, Qingxiang Xu. A New Risk Score Based on Eight Hepatocellular Carcinoma- Immune Gene Expression Can Predict the Prognosis of the PatientsFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.766072
53
Diamantis I. Tsilimigras, Ioannis Ntanasis-Stathopoulos, Dimitrios Moris, Timothy M. Pawlik. Tumor Microenvironments in OrgansAdvances in Experimental Medicine and Biology 2020; 1296: 227 doi: 10.1007/978-3-030-59038-3_14
54
Xudong Ren, Yanqin Ju, Chaoqun Wang, Ran Wei, Haoting Sun, Quanbao Zhang. MARCKS on Tumor-Associated Macrophages is Correlated with Immune Infiltrates and Poor Prognosis in Hepatocellular CarcinomaCancer Investigation 2021; 39(9): 756 doi: 10.1080/07357907.2021.1950757