BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang D, Ren YB, Wei K, Hong J, Yang YT, Wu LJ, Zhang J, Shi Z, Wu HG, Ma XP. Herb-partitioned moxibustion alleviates colon injuries in ulcerative colitis rats. World J Gastroenterol 2018; 24(30): 3384-3397 [PMID: 30122878 DOI: 10.3748/wjg.v24.i30.3384]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i30/3384.htm
Number Citing Articles
1
Ya-Ying Lin, Ji-Meng Zhao, Ya-Jie Ji, Zhe Ma, Han-Dan Zheng, Yan Huang, Yun-Hua Cui, Yuan Lu, Huan-Gan Wu. Typical ulcerative colitis treated by herbs-partitioned moxibustion: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(8): 1515-1524 doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1515
2
Ji Zhang, Xue-jun Wang, Li-jie Wu, Ling Yang, Yan-ting Yang, Dan Zhang, Jue Hong, Xi-ying Li, Xiao-qing Dong, Xiao-cong Guo, Rong Han, Xiaopeng Ma, Jean Kanellopoulos. Herb-partitioned moxibustion alleviates colonic inflammation in Crohn’s disease rats by inhibiting hyperactivation of the NLRP3 inflammasome via regulation of the P2X7R-Pannexin-1 signaling pathwayPLOS ONE 2021; 16(5): e0252334 doi: 10.1371/journal.pone.0252334
3
Wenyan Gao, Changhong Wang, Li Yu, Tianjiao Sheng, Zhuolin Wu, Xiaoqian Wang, Dongqi Zhang, Yifan Lin, Yang Gong. Chlorogenic Acid Attenuates Dextran Sodium Sulfate-Induced Ulcerative Colitis in Mice through MAPK/ERK/JNK PathwayBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6769789
4
Han Li, Xiao-feng Ye, Yang-shuai Su, Wei He, Jian-bin Zhang, Qi Zhang, Li-bin Zhan, Xiang-hong Jing. Mechanism of Acupuncture and Moxibustion on Promoting Mucosal Healing in Ulcerative ColitisChinese Journal of Integrative Medicine 2022;  doi: 10.1007/s11655-022-3531-x
5
Alain Couvineau, Thierry Voisin, Pascal Nicole, Valérie Gratio, Catalina Abad, Yossan-Var Tan. Orexins as Novel Therapeutic Targets in Inflammatory and Neurodegenerative DiseasesFrontiers in Endocrinology 2019; 10 doi: 10.3389/fendo.2019.00709
6
Xiao Yan, Fengjun Ma, Yanpu Yu, Dongqing Du, Zhilei Wang, Chen Chen, Xiaobin Zhang, Xiao Sun, Zhibin Dong, Yuxia Ma, Yuning Ma. Effects of herb-partitioned moxibustion for ulcerative colitisMedicine 2020; 99(31): e21319 doi: 10.1097/MD.0000000000021319
7
Huimin Jin, Yuqian Feng, Yuying Xiang, Yiting Zhang, Wurong Du, Harpreet S. Wasan, Shanming Ruan, Dawei Huang, Mohammad Hashem Hashempur. Efficacy and Safety of Acupuncture-Moxibustion Therapy on Chemotherapy-Induced Leukopenia: A Systematic Review and Meta-AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5691468
8
Beomku Kang, Won-Mo Jung, Hyejung Lee, Younbyoung Chae. Psychophysical and psychophysiological effects of heat stimulation by electric moxibustionComplementary Therapies in Medicine 2019; 42: 400 doi: 10.1016/j.ctim.2018.12.018