BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li J, Zhou R, Bie BB, Huang N, Guo Y, Chen HY, Shi MJ, Yang J, Zhang J, Li ZF. Emodin and baicalein inhibit sodium taurocholate-induced vacuole formation in pancreatic acinar cells. World J Gastroenterol 2018; 24(1): 35-45 [PMID: 29358880 DOI: 10.3748/wjg.v24.i1.35]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i1/35.htm
Number Citing Articles
1
Qi Zhou, Hong Xiang, Han Liu, Bing Qi, Xueying Shi, Wenhui Guo, Jiacheng Zou, Xueting Wan, Wenjing Wu, Zhengpeng Wang, Wenhui Liu, Shilin Xia, Dong Shang. Emodin Alleviates Intestinal Barrier Dysfunction by Inhibiting Apoptosis and Regulating the Immune Response in Severe Acute PancreatitisPancreas 2021; 50(8): 1202 doi: 10.1097/MPA.0000000000001894
2
Xinmin Yang, Linbo Yao, Mei Yuan, Xiaoying Zhang, Monika A. Jakubowska, Pawel E. Ferdek, Lei Dai, Jingyu Yang, Tao Jin, Lihui Deng, Xianghui Fu, Dan Du, Tingting Liu, David N. Criddle, Robert Sutton, Wei Huang, Qing Xia. Transcriptomics and Network Pharmacology Reveal the Protective Effect of Chaiqin Chengqi Decoction on Obesity-Related Alcohol-Induced Acute Pancreatitis via Oxidative Stress and PI3K/Akt Signaling PathwayFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.896523
3
Yue Hu, Lin Yang, Yu Lai. Recent findings regarding the synergistic effects of emodin and its analogs with other bioactive compounds: Insights into new mechanismsBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 162: 114585 doi: 10.1016/j.biopha.2023.114585
4
Xiangyang Wang, Hua Cai, Zhiyuan Chen, Yu Zhang, Minghao Wu, Xiaoping Xu, Li Yang. Baicalein alleviates pyroptosis and inflammation in hyperlipidemic pancreatitis by inhibiting NLRP3/Caspase-1 pathway through the miR-192-5p/TXNIP axisInternational Immunopharmacology 2021; 101: 108315 doi: 10.1016/j.intimp.2021.108315
5
Ruchi Badoni Semwal, Deepak Kumar Semwal, Sandra Combrinck, Alvaro Viljoen. Emodin - A natural anthraquinone derivative with diverse pharmacological activitiesPhytochemistry 2021; 190: 112854 doi: 10.1016/j.phytochem.2021.112854
6
Wei-ling Pu, Ru-yu Bai, Kun Zhou, Yan-fei Peng, Meng-ying Zhang, Micheal O. Hottiger, Wen-hua Li, Xiu-mei Gao, Li-kang Sun. Baicalein attenuates pancreatic inflammatory injury through regulating MAPK, STAT 3 and NF-κB activationInternational Immunopharmacology 2019; 72: 204 doi: 10.1016/j.intimp.2019.04.018
7
Zi-Zhen Zhang, Xiao-Hua Yu, Wei-Hua Tan. Baicalein inhibits macrophage lipid accumulation and inflammatory response by activating the PPARγ/LXRα pathwayClinical and Experimental Immunology 2022; 209(3): 316 doi: 10.1093/cei/uxac062
8
Rui Zhou, Jian Zhang, Wangjun Bu, Wei Zhang, Baojun Duan, Xianwei Wang, Libo Yao, Zongfang Li, Jun Li. A New Role for the SpleenThe American Journal of Pathology 2019; 189(11): 2233 doi: 10.1016/j.ajpath.2019.07.008
9
Qi Qiu, Fei Fu, Yaling Wu, Chenxia Han, Weiling Pu, Li Wen, Qing Xia, Dan Du. Rhei Radix et Rhizoma and its anthraquinone derivatives: Potential candidates for pancreatitis treatmentPhytomedicine 2024; 129: 155708 doi: 10.1016/j.phymed.2024.155708
10
Shurong Ma, Tianfu Wei, Biao Zhang, Yunshu Zhang, Jinwen Lai, Jialin Qu, Jianjun Liu, Peiyuan Yin, Dong Shang. Integrated pharmacokinetic properties and tissue distribution of multiple active constituents in Qing-Yi Recipe: A comparison between granules and decoctionPhytomedicine 2024; 129: 155645 doi: 10.1016/j.phymed.2024.155645
11
Yang Tan, Wei Zhang, Hai-ying Wu, Jing Xia, Huang-bo Zhang, Ming-wei Liu, Chuan-yun Qian. Effects of emodin on intestinal mucosal barrier by the upregulation of miR-218a-5p expression in rats with acute necrotizing pancreatitisInternational Journal of Immunopathology and Pharmacology 2020; 34: 205873842094176 doi: 10.1177/2058738420941765
12
Wang-peng Lan, Wen Guo, Xin Zhou, Zhi Li. Research trends on traditional Chinese medicine and acute pancreatitis: A bibliometric analysis from 2007 to mid-2023Heliyon 2024; 10(5): e25659 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25659
13
Fangyue Guo, Qi Zhou, Yu Wu, Mingming Chen, Liang Zhao, Hong Xiang. Emodin Alleviates Sodium Taurocholate–Induced Pancreatic Ductal Cell Damage by Inhibiting the S100A9/VNN1 Signaling PathwayPancreas 2022; 51(7): 739 doi: 10.1097/MPA.0000000000002098