BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao JM, Li L, Chen L, Shi Y, Li YW, Shang HX, Wu LY, Weng ZJ, Bao CH, Wu HG. Comparison of the analgesic effects between electro-acupuncture and moxibustion with visceral hypersensitivity rats in irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2017; 23(16): 2928-2939 [PMID: 28522910 DOI: 10.3748/wjg.v23.i16.2928]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i16/2928.htm
Number Citing Articles
1
Yanqiu Han, Shanji Nan, Jia Fan, Qiuhui Chen, Yizhi Zhang. Inonotus obliquus polysaccharides protect against Alzheimer's disease by regulating Nrf2 signaling and exerting antioxidative and antiapoptotic effectsInternational Journal of Biological Macromolecules 2019; 131: 769 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.03.033
2
Jingming Zhao, Hui Li, Chong Shi, Tiezheng Yang, Baoshi Xu. Electroacupuncture Inhibits the Activity of Astrocytes in Spinal Cord in Rats with Visceral Hypersensitivity by Inhibiting P2Y1 Receptor-Mediated MAPK/ERK Signaling PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4956179
3
Min Zhao, Zhaoqin Wang, Zhijun Weng, Fang Zhang, Guona Li, Zhe Ma, Huangan Wu, Yuhu Xin, Huirong Liu, Jimeng Zhao. Electroacupuncture Improves IBS Visceral Hypersensitivity by Inhibiting the Activation of Astrocytes in the Medial Thalamus and Anterior Cingulate CortexEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2562979
4
Yingjun Zhang, Chaopeng Ou, Xiaolin Luo, Yinqian Kang, Li Jiang, Shaoyong Wu, Handong Ouyang. Effectiveness of acupuncture for postoperative gastrointestinal recovery in patients undergoing thoracoscopic surgery: a prospective randomized controlled studyAcupuncture in Medicine 2024; 42(1): 14 doi: 10.1177/09645284231202807
5
Qiubo Chu, Yanfeng Zhu, Tianjiao Cao, Yi Zhang, Zecheng Chang, Yan Liu, Jiahui Lu, Yizhi Zhang. Studies on the Neuroprotection of Osthole on Glutamate-Induced Apoptotic Cells and an Alzheimer’s Disease Mouse Model via Modulation Oxidative StressApplied Biochemistry and Biotechnology 2020; 190(2): 634 doi: 10.1007/s12010-019-03101-2
6
Xinyu Hu, Shanshan Teng, Jiawei He, Xiaoqi Sun, Mingzhao Du, Ling Kou, Xiaofeng Wang. Pharmacological basis for application of scutellarin in Alzheimer's disease: Antioxidation and antiapoptosisMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.9482
7
Bowen Feng, Yu Wang, Peijing Rong. Central mechanisms of acupuncture in relieving visceral hypersensitivity in functional gastrointestinal disorders: A narrative reviewScience of Traditional Chinese Medicine 2023; 1(2): 90 doi: 10.1097/st9.0000000000000016
8
Lili Zhang, Cheng Yu, Biwei Chen, Yuqiao Chao, Haiyan Zhang, Qinyu Zhao, Kaiwei Yang, Yujiao Zhang, Shaozong Chen. Modulation of colonic function in irritable bowel syndrome rats by electroacupuncture at ST25 and the neurobiological links between ST25 and the colonFrontiers in Neuroscience 2022; 16 doi: 10.3389/fnins.2022.930489
9
Hao Jiang, Rongrong Li, Fan Zhang, Feini Zhou, Jiangnan Lin, Ning Kong, Haitao Chen, Lingnan Guo, Chenxiao Ye, Fuhao Li, Maosheng Xu, Vladimir Jakovljevic. Electroacupuncture Alleviates 46-Trinitrobenzene Sulfonic Acid-Induced Visceral Pain via the Glutamatergic Pathway in the Prefrontal CortexOxidative Medicine and Cellular Longevity 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/4463063
10
Yuanzhen Yang, Jiaqi Wang, Chaoyang Zhang, Yi Guo, Meidan Zhao, Man Zhang, Zhongzheng Li, Feifei Gao, Yu Luo, Yiru Wang, Junyi Cao, Mingfang Du, Yuzhe Wang, Xiaowei Lin, Zhifang Xu. The efficacy and neural mechanism of acupuncture therapy in the treatment of visceral hypersensitivity in irritable bowel syndromeFrontiers in Neuroscience 2023; 17 doi: 10.3389/fnins.2023.1251470
11
Y Zhi, JX Wu, SJ Guo, SS Xie, XT Zhou. Effect of acupuncture and moxibustion on serum brain-derived neurotropic factor level, C-reactive protein, and zinc level in patients with depressionMatrix Science Medica 2019; 3(2): 44 doi: 10.4103/MTSM.MTSM_18_19
12
Shuqing Li, Jianrong Chen, Yanping Wang, Xu Zhou, Weifeng Zhu. Moxibustion for the side effects of surgical therapy and chemotherapy in patients with gastric cancerMedicine 2020; 99(29): e21087 doi: 10.1097/MD.0000000000021087
13
Chang Woo Han, Jun-Yong Choi, Seong Ha Park, So Yeon Kim. Experimental Study Trends on the Acupuncture Moxibustion Treatment for Visceral Hypersensitivity: Based on the Data of PubMedKorean Journal of Acupuncture 2019; 36(2): 93 doi: 10.14406/acu.2019.006
14
Xueyan Liu, Zhijie Wang, Hao Yao, Yanrong Yang, Huijuan Cao, Zhanhao Toh, Ruwen Zheng, Yi Ren. Effects of acupuncture treatment on postoperative gastrointestinal dysfunction in colorectal cancer: study protocol for randomized controlled trialsTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06003-7
15
Hong Yu, Bo Yuan, Qiubo Chu, Chunyue Wang, Hui Bi. Protective roles of isoastilbin against Alzheimer's disease via Nrf2‑mediated antioxidation and anti‑apoptosisInternational Journal of Molecular Medicine 2019;  doi: 10.3892/ijmm.2019.4058
16
Lejin Yang, Hui Chen, Dongdong Wang, Shuping Nie, Jinge Du, Ming Lu. PDTC Alleviates Depressive Symptoms and Colon Tissue Injury via Inhibiting NO Overproduction in CUMS RatsFrontiers in Neuroscience 2019; 13 doi: 10.3389/fnins.2019.01327