BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zeng JF, Ma XQ, Wang LP, Wang W. MicroRNA-145 exerts tumor-suppressive and chemo-resistance lowering effects by targeting CD44 in gastric cancer. World J Gastroenterol 2017; 23(13): 2337-2345 [PMID: 28428713 DOI: 10.3748/wjg.v23.i13.2337]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i13/2337.htm
Number Citing Articles
1
Bo Sun, Haiyuan Sun, Qunying Wang, Xinhong Wang, Jingzi Quan, Dongfang Dong, Yue Lun. Circular RNA circMAN2B2 promotes growth and migration of gastric cancer cells by down‐regulation of miR‐145Journal of Clinical Laboratory Analysis 2020; 34(6) doi: 10.1002/jcla.23215
2
Priya Mondal, Syed Musthapa Meeran. microRNAs in cancer chemoresistance: The sword and the shieldNon-coding RNA Research 2021; 6(4): 200 doi: 10.1016/j.ncrna.2021.12.001
3
Rui-Peng Zheng, Dong-Kai Ma, Zhuo Li, Hai-Feng Zhang. <p>MiR-145 Regulates the Chemoresistance of Hepatic Carcinoma Cells Against 5-Fluorouracil by Targeting Toll-Like Receptor 4</p>Cancer Management and Research 2020; : 6165 doi: 10.2147/CMAR.S257598
4
Xudong Dai, Yong Chen, Ning Chen, Jin Dou, Haiwen Zhuang, Jian Wang, Xin Zhao, Xiaoyu Zhang, Haijian Zhao. KLF5-mediated aquaporin 3 activated autophagy to facilitate cisplatin resistance of gastric cancerImmunopharmacology and Immunotoxicology 2023; 45(2): 140 doi: 10.1080/08923973.2022.2122498
5
Marianna Nalli, Michela Puxeddu, Giuseppe La Regina, Stefano Gianni, Romano Silvestri. Emerging Therapeutic Agents for Colorectal CancerMolecules 2021; 26(24): 7463 doi: 10.3390/molecules26247463
6
Peng Ye, Yu Shi, Nairui An, Qian Zhou, Juan Guo, Xinghua Long. miR-145 overexpression triggers alteration of the whole transcriptome and inhibits breast cancer developmentBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 100: 72 doi: 10.1016/j.biopha.2018.01.167
7
Arash Poursheikhani, Zahra Bahmanpour, Ehsan Razmara, Ladan Mashouri, Mohammad Taheri, Dorsa Morshedi Rad, Hassan Yousefi, Amirreza Bitaraf, Sadegh Babashah. Non-coding RNAs underlying chemoresistance in gastric cancerCellular Oncology 2020; 43(6): 961 doi: 10.1007/s13402-020-00528-2
8
Xi Zeng, Hao-Ying Wang, Su-Yang Bai, Ke Pu, Yu-Ping Wang, Yong-Ning Zhou. The Roles of microRNAs in Multidrug-Resistance Mechanisms in Gastric CancerCurrent Molecular Medicine 2021; 20(9): 667 doi: 10.2174/1566524020666200226124336
9
Kangqi Yang, Tuo Yi. Tumor cell stemness in gastrointestinal cancer: regulation and targeted therapyFrontiers in Molecular Biosciences 2024; 10 doi: 10.3389/fmolb.2023.1297611
10
Ying Liu, Xiang Ao, Guoqiang Ji, Yuan Zhang, Wanpeng Yu, Jianxun Wang. Mechanisms of Action And Clinical Implications of MicroRNAs in the Drug Resistance of Gastric CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.768918
11
An Yang, Xin Liu, Ping Liu, Yunzhang Feng, Hongbo Liu, Shen Gao, Limin Huo, Xinyan Han, Jurong Wang, Wei Kong. LncRNA UCA1 promotes development of gastric cancer via the miR-145/MYO6 axisCellular & Molecular Biology Letters 2021; 26(1) doi: 10.1186/s11658-021-00275-8
12
Wei-Qiang Yang, Wei-Jun Zhao, Liu-Lian Zhu, Shuai-Jun Xu, Xue-Lin Zhang, Yong Liang, Xiao-Fei Ding, Alexander Kiselyov, Guang Chen. XMD-17-51 Inhibits DCLK1 Kinase and Prevents Lung Cancer ProgressionFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.603453
13
Malak Hassn Mesrati, Saiful Effendi Syafruddin, M. Aiman Mohtar, Amir Syahir. CD44: A Multifunctional Mediator of Cancer ProgressionBiomolecules 2021; 11(12): 1850 doi: 10.3390/biom11121850
14
Xiaoli Liu, Yifei Wang, Bonan Chen, Wai Nok Chan, Chun Wai Mui, Alvin H.K. Cheung, Jinglin Zhang, Kit Yee Wong, Jun Yu, Wei Kang, Ka Fai To. Targeting the Hippo Pathway in Gastric Cancer and Other Malignancies in the Digestive System: From Bench to BedsideBiomedicines 2022; 10(10): 2512 doi: 10.3390/biomedicines10102512
15
Li-Li Mei, Wen-Jun Wang, Yun-Tan Qiu, Xiu-Feng Xie, Jie Bai, Zhi-Zhou Shi. miR-145-5p Suppresses Tumor Cell Migration, Invasion and Epithelial to Mesenchymal Transition by Regulating the Sp1/NF-κB Signaling Pathway in Esophageal Squamous Cell CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2017; 18(9): 1833 doi: 10.3390/ijms18091833
16
Dharambir Kashyap, Hardeep Singh Tuli, Vivek Kumar Garg, Neelam Goel, Anupam Bishayee. Oncogenic and Tumor-Suppressive Roles of MicroRNAs with Special Reference to Apoptosis: Molecular Mechanisms and Therapeutic PotentialMolecular Diagnosis & Therapy 2018; 22(2): 179 doi: 10.1007/s40291-018-0316-1
17
Masataka Shimonosono, Tetsuya Idichi, Naohiko Seki, Yasutaka Yamada, Takayuki Arai, Takaaki Arigami, Ken Sasaki, Itaru Omoto, Yasuto Uchikado, Yoshiaki Kita, Hiroshi Kurahara, Kosei Maemura, Shoji Natsugoe. Molecular pathogenesis of esophageal squamous cell carcinoma: Identification of the antitumor effects of miR‑145‑3p on gene regulationInternational Journal of Oncology 2018;  doi: 10.3892/ijo.2018.4657
18
Ya-Jun Luo, Qing-Mei Huang, Yan Ren, Zi-Lin Liu, Cheng-Fei Xu, Hao Wang, Jiang-Wei Xiao. Non-coding RNA in drug resistance of gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(11): 957-970 doi: 10.4251/wjgo.v11.i11.957
19
Jie Yang. Identification of novel biomarkers, MUC5AC, MUC1, KRT7, GAPDH, CD44 for gastric cancerMedical Oncology 2020; 37(5) doi: 10.1007/s12032-020-01362-0
20
Shan Zhu, Ning Yang, Chao Niu, Wan Wang, Xue Wang, Junge Bai, Yuan Qiao, Shuanglin Deng, Yi Guan, Jingtao Chen. The miR-145–MMP1 axis is a critical regulator for imiquimod-induced cancer stemness and chemoresistancePharmacological Research 2022; 179: 106196 doi: 10.1016/j.phrs.2022.106196
21
Daniela B. Vera, Allison N. Fredes, Maritza P. Garrido, Carmen Romero. Role of Mitochondria in Interplay between NGF/TRKA, miR-145 and Possible Therapeutic Strategies for Epithelial Ovarian CancerLife 2021; 12(1): 8 doi: 10.3390/life12010008
22
Vitalba Ruggieri, Sabino Russi, Pietro Zoppoli, Francesco La Rocca, Tiziana Angrisano, Geppino Falco, Giovanni Calice, Simona Laurino. The Role of MicroRNAs in the Regulation of Gastric Cancer Stem Cells: A Meta-Analysis of the Current StatusJournal of Clinical Medicine 2019; 8(5): 639 doi: 10.3390/jcm8050639
23
Xiao Liang, Chang Xu, Wanchun Wang, Xiang Li. The DNMT1/miR-34a Axis Is Involved in the Stemness of Human Osteosarcoma Cells and Derived Stem-Like CellsStem Cells International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/7028901
24
Si-Ning Shen, Ke Li, Ying Liu, Cheng-Liang Yang, Chun-Yu He, Hao-Rang Wang. RETRACTED: Silencing lncRNAs PVT1 Upregulates miR-145 and Confers Inhibitory Effects on Viability, Invasion, and Migration in ECMolecular Therapy - Nucleic Acids 2020; 19: 668 doi: 10.1016/j.omtn.2019.11.030
25
Mohammad Roshani, Danial Molavizadeh, Sara Sadeghi, Ameneh Jafari, Fatemeh Dashti, Seyed Mohammad Ali Mirazimi, Sahar Ahmadi Asouri, Ali Rajabi, Michael R. Hamblin, Ali Arash Anoushirvani, Hamed Mirzaei. Emerging roles of miR-145 in gastrointestinal cancers: A new paradigmBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 166: 115264 doi: 10.1016/j.biopha.2023.115264
26
Johannes Fänder, Heike Kielstein, Maximilian Büttner, Peter Koelblinger, Reinhard Dummer, Marcus Bauer, Diana Handke, Claudia Wickenhauser, Barbara Seliger, Simon Jasinski-Bergner. Characterizing CD44 regulatory microRNAs as putative therapeutic agents in human melanomaOncotarget 2019; 10(60): 6509 doi: 10.18632/oncotarget.27305
27
Wenxiu Xu, Yuting Hua, Fei Deng, Dandan Wang, Yang Wu, Wei Zhang, Jinhai Tang. MiR‐145 in cancer therapy resistance and sensitivity: A comprehensive reviewCancer Science 2020; 111(9): 3122 doi: 10.1111/cas.14517
28
Mohammad Mahmoudi Gomari, Marziye Farsimadan, Neda Rostami, Zahra mahmoudi, Mahmood Fadaie, Ibrahim Farhani, Parastoo Tarighi. CD44 polymorphisms and its variants, as an inconsistent marker in cancer investigationsMutation Research/Reviews in Mutation Research 2021; 787: 108374 doi: 10.1016/j.mrrev.2021.108374
29
Yue Ma, Yanyi Ren, Huitao Wen, Chengcheng Cui, Xiao-Jie Lu. circCOL1A1 Promotes the Progression of Gastric Cancer Cells through Sponging miR-145 to Enhance RABL3 ExpressionJournal of Immunology Research 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6724854
30
Ren Wang, Hui‐Xing Dong, Jian Zeng, Jing Pan, Xiao‐Yan Jin. LncRNA DGCR5 contributes to CSC‐like properties via modulating miR‐330‐5p/CD44 in NSCLCJournal of Cellular Physiology 2018; 233(9): 7447 doi: 10.1002/jcp.26590
31
Chao Chen, Xiaohuan Tang, Yuanda Liu, Jiaming Zhu, Jingjing Liu. Induction/reversal of drug resistance in gastric cancer by non-coding RNAs (Review)International Journal of Oncology 2019;  doi: 10.3892/ijo.2019.4751
32
Alireza Ahadi. Dysregulation of miRNAs as a signature for diagnosis and prognosis of gastric cancer and their involvement in the mechanism underlying gastric carcinogenesis and progressionIUBMB Life 2020; 72(5): 884 doi: 10.1002/iub.2259
33
Si‐Ning Shen, Ke Li, Ying Liu, Cheng‐Liang Yang, Chun‐Yu He, Hao‐Rang Wang. Retracted: Down‐regulation of long noncoding RNA PVT1 inhibits esophageal carcinoma cell migration and invasion and promotes cell apoptosis via microRNA‐145‐mediated inhibition of FSCN1Molecular Oncology 2019; 13(12): 2554 doi: 10.1002/1878-0261.12555
34
Henu Kumar Verma, Yashwant Kumar Ratre, Pellegrino Mazzone, Simona Laurino, L. V. K. S. Bhaskar. Micro RNA facilitated chemoresistance in gastric cancer: a novel biomarkers and potential therapeuticsAlexandria Journal of Medicine 2020; 56(1): 81 doi: 10.1080/20905068.2020.1779992
35
Hyun Ah Seo, Sokviseth Moeng, Seokmin Sim, Hyo Jeong Kuh, Soo Young Choi, Jong Kook Park. MicroRNA-Based Combinatorial Cancer Therapy: Effects of MicroRNAs on the Efficacy of Anti-Cancer TherapiesCells 2019; 9(1): 29 doi: 10.3390/cells9010029
36
Saba Tabasum, Monika Yadav. Post-Transcriptional Gene Regulation in Human Disease2022; : 119 doi: 10.1016/B978-0-323-91305-8.00011-9
37
Yiwen Wu, Xiaoyan Yang, Zhizhong Xie, Haihong Hu, Xiaoyong Lei, Dun Niu, Shiyan Li, Lu Tuo. Impact of MiRNAs and LncRNAs on Multidrug Resistance of Gastric CancerCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2022; 25(13): 2127 doi: 10.2174/1386207325666220401090604
38
Fusheng Zhou, Weiqun Ding, Qiqi Mao, Xiaoyun Jiang, Jiajie Chen, Xianguang Zhao, Weijia Xu, Jiaxin Huang, Liang Zhong, Xu Sun. The regulation of hsacirc_004413 promotes proliferation and drug resistance of gastric cancer cells by acting as a competing endogenous RNA for miR-145-5pPeerJ 2022; 10: e12629 doi: 10.7717/peerj.12629
39
Jianfeng Liu, Haiyue Li, Yuanwei Liu, Yao Sun, Jiamin Wu, Zichao Xiong, Bin Li, Tianbo Jin. MiR-143HG Gene Polymorphisms as Risk Factors for Gastric Cancer in Chinese Han PopulationCurrent Molecular Medicine 2020; 20(7): 536 doi: 10.2174/1566524020666191227103144
40
Hanxiao Xu, Mengke Niu, Xun Yuan, Kongming Wu, Aiguo Liu. CD44 as a tumor biomarker and therapeutic targetExperimental Hematology & Oncology 2020; 9(1) doi: 10.1186/s40164-020-00192-0
41
Xionghui Rao, Chaojun Zhang, Huixing Luo, Jianbao Zhang, Zhehong Zhuang, Zhihao Liang, Xiaobin Wu. Targeting Gastric Cancer Stem Cells to Enhance Treatment ResponseCells 2022; 11(18): 2828 doi: 10.3390/cells11182828
42
Xue‑Feng Zhang, Xue‑Qi Zhang, Zhe‑Xing Chang, Cui‑Cui Wu, Hang Guo. microRNA‑145 modulates migration and invasion of bladder cancer cells by targeting N‑cadherinMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8910
43
Wei Feng, Zhangyao Su, Qingqing Yin, Wei Zong, Xianjuan Shen, Shaoqing Ju. ncRNAs associated with drug resistance and the therapy of digestive system neoplasmsJournal of Cellular Physiology 2019; 234(11): 19143 doi: 10.1002/jcp.28551
44
Jie Zhou, Xiyi Zhang, Weiling Li, Yuanyuan Chen. MicroRNA-145-5p regulates the proliferation of epithelial ovarian cancer cells via targeting SMAD4Journal of Ovarian Research 2020; 13(1) doi: 10.1186/s13048-020-00656-1