BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang Y, Shen RW, Han B, Li Z, Xiong L, Zhang FY, Cong BB, Zhang B. Notch signaling mediated by TGF-β/Smad pathway in concanavalin A-induced liver fibrosis in rats. World J Gastroenterol 2017; 23(13): 2330-2336 [PMID: 28428712 DOI: 10.3748/wjg.v23.i13.2330]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i13/2330.htm
Number Citing Articles
1
Berit Genz, Miranda A. Coleman, Katharine M. Irvine, Jamie R. Kutasovic, Mariska Miranda, Francis D. Gratte, Janina E. E. Tirnitz-Parker, John. K. Olynyk, Diego A. Calvopina, Anna Weis, Nicole Cloonan, Harley Robinson, Michelle M. Hill, Fares Al-Ejeh, Grant A. Ramm. Overexpression of miRNA-25-3p inhibits Notch1 signaling and TGF-β-induced collagen expression in hepatic stellate cellsScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-44865-1
2
Angelo Giuseppe Condorelli, May El Hachem, Giovanna Zambruno, Alexander Nystrom, Eleonora Candi, Daniele Castiglia. Notch-ing up knowledge on molecular mechanisms of skin fibrosis: focus on the multifaceted Notch signalling pathwayJournal of Biomedical Science 2021; 28(1) doi: 10.1186/s12929-021-00732-8
3
Huan Zhang, Yajun Lin, Yongzhan Zhen, Gang Hu, Xu Meng, Xingxin Li, Xiuli Men. Therapeutic Effect of Glycyrrhizin Arginine Salt on Rat Cholestatic Cirrhosis and its MechanismThe American Journal of Chinese Medicine 2018; 46(05): 1111 doi: 10.1142/S0192415X18500581
4
Fei Yin, Wen-Ying Wang, Wen-Hua Jiang. Human umbilical cord mesenchymal stem cells ameliorate liver fibrosis <i>in vitro</i> and <i>in vivo</i>: From biological characteristics to therapeutic mechanismsWorld Journal of Stem Cells 2019; 11(8): 548-564 doi: 10.4252/wjsc.v11.i8.548
5
Charles Y. Feigin, Axel H. Newton, Andrew J. Pask. Widespread cis-regulatory convergence between the extinct Tasmanian tiger and gray wolfGenome Research 2019; 29(10): 1648 doi: 10.1101/gr.244251.118
6
Hao Wu, Tong Xu, Ting Chen, Jing Liu, Shiwen Xu. Oxidative stress mediated by the TLR4/NOX2 signalling axis is involved in polystyrene microplastic-induced uterine fibrosis in miceScience of The Total Environment 2022; 838: 155825 doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.155825
7
Ming-ming Ni, Ya-rui Wang, Wen-wen Wu, Chong-cai Xia, Yi-he Zhang, Jing Xu, Tao Xu, Jun Li. Novel Insights on Notch signaling pathways in liver fibrosisEuropean Journal of Pharmacology 2018; 826: 66 doi: 10.1016/j.ejphar.2018.02.051
8
TGF-β in Hepatic Stellate Cell Activation and Liver Fibrogenesis—Updated 2019Cells 2019; 8(11): 1419 doi: 10.3390/cells8111419
9
Yufei Yan, Jiefei Zeng, Linhao Xing, Changyong Li. Extra- and Intra-Cellular Mechanisms of Hepatic Stellate Cell ActivationBiomedicines 2021; 9(8): 1014 doi: 10.3390/biomedicines9081014
10
Yejin Xu, Xinyue Tang, Min Yang, Shengguo Zhang, Shanshan Li, Yukai Chen, Minhui Liu, Yuxiang Guo, Mingqin Lu. Interleukin 10 Gene-Modified Bone Marrow-Derived Dendritic Cells Attenuate Liver Fibrosis in Mice by Inducing Regulatory T Cells and Inhibiting the TGF-β/Smad Signaling PathwayMediators of Inflammation 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4652596
11
Miao Zhang, Shu Zheng Yuan, Haimei Sun, Lei Sun, Deshan Zhou, Jihong Yan. miR‐199b‐5p promoted chondrogenic differentiation of C3H10T1/2 cells by regulating JAG1Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2020; 14(11): 1618 doi: 10.1002/term.3122
12
Yuqing Zhang, De Jin, Xiaomin Kang, Rongrong Zhou, Yuting Sun, Fengmei Lian, Xiaolin Tong. Signaling Pathways Involved in Diabetic Renal FibrosisFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.696542
13
Gillian Moore, Stephanie Annett, Lana McClements, Tracy Robson. Top Notch Targeting Strategies in Cancer: A Detailed Overview of Recent Insights and Current PerspectivesCells 2020; 9(6): 1503 doi: 10.3390/cells9061503
14
Ingrid Wilhelmsen, Mikel Amirola Martinez, Justyna Stokowiec, Chencheng Wang, Aleksandra Aizenshtadt, Stefan Krauss. Characterization of human stem cell-derived hepatic stellate cells and liver sinusoidal endothelial cells during extended in vitro cultureFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2023; 11 doi: 10.3389/fbioe.2023.1223737
15
Ronghua Yang, Jingru Wang, Xiaodong Chen, Yan Shi, Julin Xie. Epidermal Stem Cells in Wound Healing and RegenerationStem Cells International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9148310
16
Parul Gupta, Teja Naveen Sata, Ajay K. Yadav, Amit Mishra, Nisha Vats, Md. Musa Hossain, M. G. Sanal, Senthil Kumar Venugopal, Partha Mukhopadhyay. TGF-β induces liver fibrosis via miRNA-181a-mediated down regulation of augmenter of liver regeneration in hepatic stellate cellsPLOS ONE 2019; 14(6): e0214534 doi: 10.1371/journal.pone.0214534
17
Li‐Juan Chen, Bin Hu, Zhi‐Qiang Han, Wei Liu, Jian‐Hua Zhu, Xue‐Xing Chen, Zi‐Ping Li, Hao Zhou. Repression of FBXW7 by HES5 contributes to inactivation of the TGF‐β signaling pathway and alleviation of endometriosis The FASEB Journal 2021; 35(2) doi: 10.1096/fj.202000438RRR
18
Feng Liu, Jing Zhang, Jianmin Qian, Gang Wu, Zhenyu Ma. Emodin alleviates CCl4‑induced liver fibrosis by suppressing epithelial‑mesenchymal transition and transforming growth factor‑β1 in ratsMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.9324
19
Marta Halasa, Ahmed Uosef, Henry V. Ubelaker, Arijita Subuddhi, Krupa R. Mysore, Jacek Z. Kubiak, Rafik M. Ghobrial, Jarek Wosik, Malgorzata Kloc. Gadolinium retention effect on macrophages — a potential cause of MRI contrast agent Dotarem toxicityCell and Tissue Research 2024;  doi: 10.1007/s00441-024-03885-8
20
Xinyue Liu, Lele Chen, Peng Sun, Zhaoshuang Zhan, Jiafeng Wang. Guizhi Fuling Formulation: A review on chemical constituents, quality control, pharmacokinetic studies, pharmacological properties, adverse reactions and clinical applicationsJournal of Ethnopharmacology 2024; 319: 117277 doi: 10.1016/j.jep.2023.117277
21
Chun Rao, Yi‑Ran Ni, Yan‑Min Zhao, Yan‑Qiong Zhang, Rui‑Ting Zhou, Chang‑Bai Liu, Lin Han, Jiang‑Feng Wu. Class�C1 decoy oligodeoxynucleotide inhibits profibrotic genes expression in rat hepatic stellate cellsMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10881
22
Saeid Amini-Nik, Yusef Yousuf, Marc G. Jeschke. Scar management in burn injuries using drug delivery and molecular signaling: Current treatments and future directionsAdvanced Drug Delivery Reviews 2018; 123: 135 doi: 10.1016/j.addr.2017.07.017
23
Xianhong Xiao, Qiang Zhang. Asiaticoside conveys an antifibrotic effect by inhibiting activation of hepatic stellate cells via the Jagged-1/Notch-1 pathwayJournal of Natural Medicines 2023; 77(1): 128 doi: 10.1007/s11418-022-01653-y
24
Chaoyang Zhang, Shiyue Qin, Hai Xie, Qinghua Qiu, Haiyan Wang, Jingting Zhang, Dawei Luo, Jingfa Zhang. RO4929097, a Selective γ-Secretase Inhibitor, Inhibits Subretinal Fibrosis Via Suppressing Notch and ERK1/2 Signaling in Laser-Induced Mouse ModelInvestigative Opthalmology & Visual Science 2022; 63(10): 14 doi: 10.1167/iovs.63.10.14
25
Bing Han, Jincai Fan, Liqiang Liu, Jia Tian, Cheng Gan, Zengjie Yang, Hu Jiao, Tiran Zhang, Zheng Liu, Hua Zhang. Adipose-derived mesenchymal stem cells treatments for fibroblasts of fibrotic scar via downregulating TGF-β1 and Notch-1 expression enhanced by photobiomodulation therapyLasers in Medical Science 2019; 34(1): 1 doi: 10.1007/s10103-018-2567-9
26
Anna Kovner, Oxana Zaparina, Yaroslav Kapushchak, Galina Minkova, Viatcheslav Mordvinov, Maria Pakharukova. Jagged-1/Notch Pathway and Key Transient Markers Involved in Biliary Fibrosis during Opisthorchis felineus InfectionTropical Medicine and Infectious Disease 2022; 7(11): 364 doi: 10.3390/tropicalmed7110364
27
Liping Huang, Yuanhang Xu, Zhifei Lai, Zhongliu Zhou, Minzhen Deng. The anti-hepatic fibrosis effects of chlorogenic acid extracted from Artemisia Capillaris Herba on CCl4-induced mice via regulating TGF-β1/smad3 pathwayPharmacological Research - Modern Chinese Medicine 2023; 6: 100227 doi: 10.1016/j.prmcm.2023.100227
28
Qing Pang, Hao Jin, Yong Wang, Mengnan Dai, Shuangchi Liu, Yi Tan, Huichun Liu, Zheng Lu. Depletion of serotonin relieves concanavalin A-induced liver fibrosis in mice by inhibiting inflammation, oxidative stress, and TGF-β1/Smads signaling pathwayToxicology Letters 2021; 340: 123 doi: 10.1016/j.toxlet.2021.01.010
29
Liteng Yang, Xin Liu, Ning Zhang, Lifang Chen, Jingyi Xu, Wencheng Tang. Investigation of circular RNAs and related genes in pulmonary fibrosis based on bioinformatics analysisJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(7): 11022 doi: 10.1002/jcb.28380
30
Zhi He, Deying Yang, Xiaolan Fan, Mingwang Zhang, Yan Li, Xiaobin Gu, Mingyao Yang. The Roles and Mechanisms of lncRNAs in Liver FibrosisInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(4): 1482 doi: 10.3390/ijms21041482
31
Salma Nasser, Dalaal M. Abdallah, Kawkab A. Ahmed, Yousra Abdel-Mottaleb, Hanan S. El-Abhar. The novel anti-colitic effect of β-adrenergic receptors via modulation of PS1/BACE-1/Aβ axis and NOTCH signaling in an ulcerative colitis modelFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1008085
32
Haijun Gao, Lele Huo, Xiaojin Mo, Bin Jiang, Yanping Luo, Bin Xu, Jingzhong Li, Xingming Ma, Tao Jing, Zheng Feng, Ting Zhang, Wei Hu. Suppressive effect of pseudolaric acid B on Echinococcus multilocularis involving regulation of TGF-β1 signaling in vitro and in vivoFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.1008274
33
Kosha J Mehta, Sebastien Je Farnaud, Paul A Sharp. Iron and liver fibrosis: Mechanistic and clinical aspectsWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(5): 521-538 doi: 10.3748/wjg.v25.i5.521
34
Dan-yang Chen, Mei Yang, Zi-tong Sun, Meng-meng Song, Hai-Bo Yao, Guo-hui Long, Wei Hu. Notch4 affects the proliferation and differentiation of deer antler chondrocytes through the Smad3/lncRNA27785.1 axisCellular Signalling 2022; 98: 110429 doi: 10.1016/j.cellsig.2022.110429
35
FedericaM Conedera, Volker Enzmann. Regenerative capacity of Müller cells and their modulation as a tool to treat retinal degenerationsNeural Regeneration Research 2023; 18(1): 139 doi: 10.4103/1673-5374.340408
36
Eva Skarmoutsou, Valentina Bevelacqua, Fabio D' Amico, Angela Russo, Demetrios�� Spandidos, Aurora Scalisi, Grazia Malaponte, Claudio Guarneri. FOXP3 expression is modulated by TGF‑β1/NOTCH1 pathway in human melanomaInternational Journal of Molecular Medicine 2018;  doi: 10.3892/ijmm.2018.3618
37
Jinhang Zhang, Qinhui Liu, Jinhan He, Yanping Li. Novel Therapeutic Targets in Liver FibrosisFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 8 doi: 10.3389/fmolb.2021.766855