BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wu JH, Guo JP, Shi J, Wang H, Li LL, Guo B, Liu DX, Cao Q, Yuan ZY. CMA down-regulates p53 expression through degradation of HMGB1 protein to inhibit irradiation-triggered apoptosis in hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2017; 23(13): 2308-2317 [PMID: 28428710 DOI: 10.3748/wjg.v23.i13.2308]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i13/2308.htm
Number Citing Articles
1
Kumsal Tekirdag, Ana Maria Cuervo. Chaperone-mediated autophagy and endosomal microautophagy: Jointed by a chaperoneJournal of Biological Chemistry 2018; 293(15): 5414 doi: 10.1074/jbc.R117.818237
2
Wenming Li, Juan Dou, Jing Yang, Haidong Xu, Hua She. Targeting Chaperone-Mediated Autophagy for Disease TherapyCurrent Pharmacology Reports 2018; 4(3): 261 doi: 10.1007/s40495-018-0138-1
3
Amelina Albornoz, Alvaro Sequeida, Christian Rodríguez, Mauricio Budini. Autophagy in Health and Disease2022; : 399 doi: 10.1016/B978-0-12-822003-0.00004-8
4
Esperanza Arias, Ana Maria Cuervo. Pros and Cons of Chaperone-Mediated Autophagy in Cancer BiologyTrends in Endocrinology & Metabolism 2020; 31(1): 53 doi: 10.1016/j.tem.2019.09.007
5
Yuanyuan Zhao, Jun Yi, Leilei Tao, Guichun Huang, Xiaoyuan Chu, Haizhu Song, Longbang Chen. Wnt signaling induces radioresistance through upregulating HMGB1 in esophageal squamous cell carcinomaCell Death & Disease 2018; 9(4) doi: 10.1038/s41419-018-0466-4
6
Raquel Gómez-Sintes, Esperanza Arias. Chaperone-mediated autophagy and disease: Implications for cancer and neurodegenerationMolecular Aspects of Medicine 2021; 82: 101025 doi: 10.1016/j.mam.2021.101025
7
Yong Shi, Erik Norberg, Helin Vakifahmetoglu-Norberg. Mutant p53 as a Regulator and Target of AutophagyFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.607149
8
Saliha Chaudhry, Stefani N. Thomas, Glenn E. Simmons Jr.. Targeting lipid metabolism in the treatment of ovarian cancerOncotarget 2022; 13(1): 768 doi: 10.18632/oncotarget.28241
9
Shuangshuang Le, Xin Fu, Maogui Pang, Yao Zhou, Guoqing Yin, Jie Zhang, Daiming Fan. The Antioxidative Role of Chaperone-Mediated Autophagy as a Downstream Regulator of Oxidative Stress in Human DiseasesTechnology in Cancer Research & Treatment 2022; 21: 153303382211141 doi: 10.1177/15330338221114178
10
Wenming Li, Tiejian Nie, Haidong Xu, Jing Yang, Qian Yang, Zixu Mao. Chaperone-mediated autophagy: Advances from bench to bedsideNeurobiology of Disease 2019; 122: 41 doi: 10.1016/j.nbd.2018.05.010
11
Iván E. Alfaro, Amelina Albornoz, Alfredo Molina, José Moreno, Karina Cordero, Alfredo Criollo, Mauricio Budini. Chaperone Mediated Autophagy in the Crosstalk of Neurodegenerative Diseases and Metabolic DisordersFrontiers in Endocrinology 2019; 9 doi: 10.3389/fendo.2018.00778
12
Jing Liu, Lijuan Wang, Hua He, Yueying Liu, Yiqun Jiang, Jinfeng Yang. The Complex Role of Chaperone-Mediated Autophagy in Cancer DiseasesBiomedicines 2023; 11(7): 2050 doi: 10.3390/biomedicines11072050
13
Akihiro Ichikawa, Yu Fujita, Yusuke Hosaka, Tsukasa Kadota, Akihiko Ito, Shigehiro Yagishita, Naoaki Watanabe, Shota Fujimoto, Hironori Kawamoto, Nayuta Saito, Masahiro Yoshida, Mitsuo Hashimoto, Shunsuke Minagawa, Hiromichi Hara, Noriko Motoi, Yusuke Yamamoto, Takahiro Ochiya, Jun Araya, Kazuyoshi Kuwano. Chaperone‐mediated autophagy receptor modulates tumor growth and chemoresistance in non–small cell lung cancerCancer Science 2020; 111(11): 4154 doi: 10.1111/cas.14629
14
Susmita Kaushik, Ana Maria Cuervo. The coming of age of chaperone-mediated autophagyNature Reviews Molecular Cell Biology 2018; 19(6): 365 doi: 10.1038/s41580-018-0001-6
15
Ruhua Wang, Yunong Fu, Menglin Yao, Xiaomeng Cui, Yan Zhao, Xinlan Lu, Yarui Li, Yiguang Lin, Shuixiang He. The HN1/HMGB1 axis promotes the proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma and attenuates the chemosensitivity to oxaliplatinThe FEBS Journal 2022; 289(20): 6400 doi: 10.1111/febs.16531
16
Shasha Zhang, Tingting Liu, Mengdi Zhang, Qi Chen, Min Su, Tuya Bai, Yuxia Hu, Jun Li, Fuhou Chang, Weizhong Huangfu. Study on molecular mechanism of benzo (ɑ) pyrene on CMA by HSP90ɑ and HIF-1ɑToxicology in Vitro 2022; 83: 105372 doi: 10.1016/j.tiv.2022.105372
17
Lin Lu, Donghui Zhang, Yu Xu, Guang Bai, Yong Lv, Jian Liang. miR-505 enhances doxorubicin-induced cytotoxicity in hepatocellular carcinoma through repressing the Akt pathway by directly targeting HMGB1Biomedicine & Pharmacotherapy 2018; 104: 613 doi: 10.1016/j.biopha.2018.05.087
18
SUSHMA S MURTHY, BALA NARSAIAH T. BIOINFORMATICS APPROACH ON ACTION AND MECHANISM OF BROMELAIN IN HEPATOCELLULAR CARCINOMAAsian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 2021; : 122 doi: 10.22159/ajpcr.2021.v14i9.42661
19
Yuhan Yang, Liting Xiong, Mengyuan Li, Ping Jiang, Junjie Wang, Chunxiao Li. Advances in radiotherapy and immunity in hepatocellular carcinomaJournal of Translational Medicine 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12967-023-04386-y
20
Yusuke Hosaka, Jun Araya, Yu Fujita, Kazuyoshi Kuwano. Role of chaperone-mediated autophagy in the pathophysiology including pulmonary disordersInflammation and Regeneration 2021; 41(1) doi: 10.1186/s41232-021-00180-9
21
Dian‑Xing Liu, Peng‑Peng Li, Jia‑Pei Guo, Lei‑Lei Li, Bin Guo, Hong‑Bin Jiao, Jing‑Hua Wu, Jun‑Mao Chen. Exosomes derived from HBV‑associated liver cancer promote chemoresistance by upregulating chaperone‑mediated autophagyOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9584
22
Zhaozhong Liao, Bin Wang, Wenjing Liu, Qian Xu, Lin Hou, Jinlian Song, Qingming Guo, Ning Li. Dysfunction of chaperone-mediated autophagy in human diseasesMolecular and Cellular Biochemistry 2021; 476(3): 1439 doi: 10.1007/s11010-020-04006-z