BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang C, Xiong Y, Zhang SS, An FM, Sun J, Zhang QL, Zhan Q. Regulating effect of TongXie-YaoFang on colonic epithelial secretion via Cl- and HCO3- channel. World J Gastroenterol 2016; 22(48): 10584-10591 [PMID: 28082810 DOI: 10.3748/wjg.v22.i48.10584]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i48/10584.htm
Number Citing Articles
1
Lei Chen, Yan Ding, Yapeng Hou, Yanhong Liu, Hongguang Nie. Regulation of Cl- Electrolyte Permeability in Epithelia by Active Traditional Chinese Medicine Monomers for DiarrheaCurrent Drug Targets 2020; 21(9): 902 doi: 10.2174/1389450121666200504073635
2
Shan-Shan Gong, Yi-Hong Fan, Shi-Yi Wang, Qing-Qing Han, Bin Lv, Yi Xu, Xi Chen, Yao-Er He. Mucosa repair mechanisms of Tong-Xie-Yao-Fang mediated by CRH-R2 in murine, dextran sulfate sodium-induced colitisWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(16): 1766-1778 doi: 10.3748/wjg.v24.i16.1766
3
Yaoliang Lai, Xiao Liang, Heng Fan, Yujin Liu, Liang Zheng, Weimin Lu, Yuling Sun, Dawei Huang, Xingxing Liu, Lijian Zhang, Dongmei Zuo, Zhexing Shou, Qing Tang, Yuanyuan Wang, Zhen Li, Zhengyan Jiang, Shuo Zang, Huisuo Huang, Zongxiang Tang, Qian Li, Jun Xiao. Assessing the post-treatment therapeutic effect of tongxie in irritable bowel syndrome: A randomized controlled trialComplementary Therapies in Medicine 2022; 68: 102839 doi: 10.1016/j.ctim.2022.102839