BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang F, Xiang W, Li CY, Li SC. Economic burden of irritable bowel syndrome in China. World J Gastroenterol 2016; 22(47): 10450-10460 [PMID: 28058026 DOI: 10.3748/wjg.v22.i47.10450]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i47/10450.htm
Number Citing Articles
1
Yu Gan, Shi-Le Huang, Meng-Qi Luo, Min Chen, Hui Zheng. Acupuncture in addition to usual care for patients with irritable bowel syndrome: a component network meta-analysisAcupuncture in Medicine 2022; 40(5): 403 doi: 10.1177/09645284221085280
2
Dmitry I. Trukhan, Viktoriia V. Goloshubina. Irritable bowel syndrome: current aspects of etiology, pathogenesis, clinic and treatment: A reviewConsilium Medicum 2022; 24(5): 297 doi: 10.26442/20751753.2022.5.201861
3
港星 朱. Prediction of the Mechanism of Wumei Pill in Treating Diarrhea Irritable Bowel Syndrome Based on Network Pharmacology and Molecular DockingAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(08): 7651 doi: 10.12677/ACM.2022.1281105
4
Michelle H.M.A. Bosman, Zsa Zsa R.M. Weerts, Johanna T.W. Snijkers, Lisa Vork, Zlatan Mujagic, Ad A.M. Masclee, Daisy M.A.E. Jonkers, Daniel Keszthelyi. The Socioeconomic Impact of Irritable Bowel Syndrome: An Analysis of Direct and Indirect Health Care CostsClinical Gastroenterology and Hepatology 2023; 21(10): 2660 doi: 10.1016/j.cgh.2023.01.017
5
Tomasz Wollny, Tamara Daniluk, Ewelina Piktel, Urszula Wnorowska, Anna Bukłaha, Katarzyna Głuszek, Bonita Durnaś, Robert Bucki. Targeting the Gut Microbiota to Relieve the Symptoms of Irritable Bowel SyndromePathogens 2021; 10(12): 1545 doi: 10.3390/pathogens10121545
6
Vivek C. Goodoory, Alexander C. Ford. Antibiotics and Probiotics for Irritable Bowel SyndromeDrugs 2023; 83(8): 687 doi: 10.1007/s40265-023-01871-y
7
Vivek C. Goodoory, Cho Ee Ng, Christopher J. Black, Alexander C. Ford. Direct healthcare costs of Rome IV or Rome III‐defined irritable bowel syndrome in the United KingdomAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2022; 56(1): 110 doi: 10.1111/apt.16939
8
Christopher J. Black, Alexander C. Ford. Global burden of irritable bowel syndrome: trends, predictions and risk factorsNature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2020; 17(8): 473 doi: 10.1038/s41575-020-0286-8
9
Sheng-Yi Chen, Gow-Chin Yen. Dietary Supplements with Antioxidant Activity2023; : 329 doi: 10.1039/BK9781839166112-00329
10
Alexander C Ford, Ami D Sperber, Maura Corsetti, Michael Camilleri. Irritable bowel syndromeThe Lancet 2020; 396(10263): 1675 doi: 10.1016/S0140-6736(20)31548-8
11
Panpan Guo, Qiulin Zhang, Sha Nan, Haolong Wang, Ning Ma, Faisal Ayub Kiani, Mingxing Ding, Jianguo Chen. Electroacupuncture Relieves Visceral Hypersensitivity via Balancing PAR2 and PAR4 in the Descending Pain Modulatory System of GoatsBrain Sciences 2023; 13(6): 922 doi: 10.3390/brainsci13060922
12
Jin-Hyun Lee, Joong Il Kim, Myong Ki Baeg, Yun-Young Sunwoo, Kwangsun Do, Jung-Han Lee, Hye-Jung Kim, Ja Sung Choi, Jayoung Kim, Chang-Seob Seo, Hyeun-Kyoo Shin, Hyekyung Ha, Tae-Yong Park. Effect of Samryungbaekchul-san Combined with Otilonium Bromide on Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome: A Pilot Randomized Controlled TrialJournal of Clinical Medicine 2019; 8(10): 1558 doi: 10.3390/jcm8101558
13
Andrea Shin, Purna C. Kashyap. Multi-omics for biomarker approaches in the diagnostic evaluation and management of abdominal pain and irritable bowel syndrome: what lies aheadGut Microbes 2023; 15(1) doi: 10.1080/19490976.2023.2195792
14
Vivek C. Goodoory, Antonina Mikocka-Walus, Yan Yiannakou, Lesley A. Houghton, Christopher J. Black, Alexander C. Ford. Impact of Psychological Comorbidity on the Prognosis of Irritable Bowel SyndromeAmerican Journal of Gastroenterology 2021; 116(7): 1485 doi: 10.14309/ajg.0000000000001247
15
Lan Liu, Weihao Zhang, Wei Zhao, Shuang Guo, Yaojun Wang, Xiaojun Lv, Bing Li, Haiping Wang, Enbin Xu, Quan Li, Qin Zhu, Xiao bo Gou, Weidong Zhao, Jianqiang Guo. Linaclotide for treating patients with irritable bowel syndrome with predominant constipation: a multicentre study of real-world data in ChinaTherapeutic Advances in Gastroenterology 2022; 15: 175628482210925 doi: 10.1177/17562848221092596
16
Yachen Li, Sike Peng, Fangyuan Liang, Suzhen Liu, Jia Li. Effectiveness of acupuncture for irritable bowel syndrome: Protocol for a scoping review of systematic reviews and meta-analysesMedicine 2022; 101(29): e29218 doi: 10.1097/MD.0000000000029218
17
Muhammad Aziz, Jaya Kumar, Khairul Muhammad Nawawi, Raja Raja Ali, Norfilza Mokhtar. Irritable Bowel Syndrome, Depression, and Neurodegeneration: A Bidirectional Communication from Gut to BrainNutrients 2021; 13(9): 3061 doi: 10.3390/nu13093061
18
Zhihao Diao, Wenchang Xu, Danyang Guo, Jingzhi Zhang, Ruiyu Zhang, Fengzhao Liu, Yufei Hu, Yuxia Ma. Causal association between psycho-psychological factors, such as stress, anxiety, depression, and irritable bowel syndrome: Mendelian randomizationMedicine 2023; 102(34): e34802 doi: 10.1097/MD.0000000000034802
19
Dunming Xiao, Yue Zhang, Wanxin Chen, Jianwei Xuan, Yingyao Chen. Cost-Effectiveness of Linaclotide Compared to Osmotic Laxatives in the Treatment of Irritable Bowel Syndrome with Constipation in ChinaAdvances in Therapy 2022; 39(6): 2971 doi: 10.1007/s12325-022-02161-x
20
Ling-Yu Qi, Jing-Wen Yang, Shi-Yan Yan, Yan-Fen She, Hui Hu, Ying Li, Li-Li Chi, Bang-Qi Wu, Jian-Feng Tu, Li-Qiong Wang, Cun-Zhi Liu. Effect of acupuncture for diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: study protocol for a randomized clinical trialTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06639-5
21
Heidi M. Staudacher, Christopher J. Black, Scott B. Teasdale, Antonina Mikocka-Walus, Laurie Keefer. Irritable bowel syndrome and mental health comorbidity — approach to multidisciplinary managementNature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2023; 20(9): 582 doi: 10.1038/s41575-023-00794-z
22
O. V. Gaus, M. A. Livzan. Irritable bowel syndrome: what's new? (UEG Week Virtual 2020 materials review)Medical alphabet 2021; 1(6): 41 doi: 10.33667/2078-5631-2021-6-41-47
23
Pouyan Ghaffari, Saeed Shoaie, Lars K. Nielsen. Irritable bowel syndrome and microbiome; Switching from conventional diagnosis and therapies to personalized interventionsJournal of Translational Medicine 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12967-022-03365-z
24
Peiwei Xie, Mei Luo, Xuehong Deng, Jiahui Fan, Lishou Xiong. Outcome-Specific Efficacy of Different Probiotic Strains and Mixtures in Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Network Meta-AnalysisNutrients 2023; 15(17): 3856 doi: 10.3390/nu15173856
25
Michelle Livitz, Alec S. Friesen, Earl F. Glynn, Jennifer V. Schurman, Jennifer M. Colombo, Craig A. Friesen. Healthcare System-to-System Cost Variability in the Care of Pediatric Abdominal Pain-Associated Functional Gastrointestinal DisordersChildren 2021; 8(11): 985 doi: 10.3390/children8110985
26
Hu Lou, Xue Liu, Ping Liu. Mechanism and implications of pro-nature physical activity in antagonizing psychological stress: the key role of microbial-gut-brain axisFrontiers in Psychology 2023; 14 doi: 10.3389/fpsyg.2023.1143827
27
Yuanming Yang, Kehan Rao, Kai Zhan, Min Shen, Huan Zheng, Shumin Qin, Haomeng Wu, Zhaoxiang Bian, Shaogang Huang. Clinical evidence of acupuncture and moxibustion for irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsFrontiers in Public Health 2022; 10 doi: 10.3389/fpubh.2022.1022145
28
Wen-Xie Xu. Central and Peripheral Modulation of Visceral Pain and Visceral Hypersensitivity by the CRF-CRFR SystemGastroenterology & Hepatology: Open Access 2017; 6(5) doi: 10.15406/ghoa.2017.06.00207
29
Tiziana Larussa, Marianna Rossi, Evelina Suraci, Raffaella Marasco, Maria Imeneo, Ludovico Abenavoli, Francesco Luzza. Use of Complementary and Alternative Medicine by Patients with Irritable Bowel Syndrome According to the Roma IV Criteria: A Single-Center Italian SurveyMedicina 2019; 55(2): 46 doi: 10.3390/medicina55020046
30
Caterina Carco, Wayne Young, Richard B. Gearry, Nicholas J. Talley, Warren C. McNabb, Nicole C. Roy. Increasing Evidence That Irritable Bowel Syndrome and Functional Gastrointestinal Disorders Have a Microbial PathogenesisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2020; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.00468
31
Kwangwoo Nam, Jeong Eun Shin. Can Certain Foods Cause Gastrointestinal Symptoms in Korean Patients With Irritable Bowel Syndrome?Journal of Neurogastroenterology and Motility 2019; 25(2): 179 doi: 10.5056/jnm19052
32
Li Hua Peng, Jing Yuan Fang, Ning Dai, Xi Zhong Shen, You Lin Yang, Jing Sun, Yun Sheng Yang. Efficacy and safety of linaclotide in patients with irritable bowel syndrome with constipation: Chinese sub‐cohort analysis of a phase III, randomized, double‐blind, placebo‐controlled trialJournal of Digestive Diseases 2022; 23(2): 99 doi: 10.1111/1751-2980.13081
33
Siyu Tian, Hang Zhang, Siqi Chen, Pengning Wu, Min Chen. Global research progress of visceral hypersensitivity and irritable bowel syndrome: bibliometrics and visualized analysisFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1175057
34
Dipesh H Vasant, Peter A Paine, Christopher J Black, Lesley A Houghton, Hazel A Everitt, Maura Corsetti, Anurag Agrawal, Imran Aziz, Adam D Farmer, Maria P Eugenicos, Rona Moss-Morris, Yan Yiannakou, Alexander C Ford. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndromeGut 2021; 70(7): 1214 doi: 10.1136/gutjnl-2021-324598
35
Jiaqu Cui, Zhiliang Lin, Hongliang Tian, Bo Yang, Di Zhao, Chen Ye, Ning Li, Huanlong Qin, Qiyi Chen. Long-Term Follow-Up Results of Fecal Microbiota Transplantation for Irritable Bowel Syndrome: A Single-Center, Retrospective StudyFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.710452
36
Rafael Leite Pacheco, Arnaldo Roizenblatt, Aécio Flávio Teixeira de Góis, Carolina de Oliveira Cruz Latorraca, Carolina Frade Magalhães Girardin Pimentel Mota, Rachel Riera. What do Cochrane systematic reviews say about the management of irritable bowel syndrome?Sao Paulo Medical Journal 2019; 137(1): 82 doi: 10.1590/1516-3180.2018.053740119
37
Wen-Juan Fan, Dong Xu, Min Chang, Li-Ming Zhu, Gui-Jun Fei, Xiao-Qing Li, Xiu-Cai Fang. Predictors of healthcare-seeking behavior among Chinese patients with irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(42): 7635-7643 doi: 10.3748/wjg.v23.i42.7635
38
Qihong Yu, Xinru Liu, Haojie Huang, Xingfeng Zheng, Xue Pan, Junwei Fang, Liyuan Meng, Chunhua Zhou, Xiaocui Zhang, Zhaoshen Li, Duowu Zou. Mass spectrometry-based metabolomics for irritable bowel syndrome biomarkersTherapeutic Advances in Gastroenterology 2019; 12: 175628481988642 doi: 10.1177/1756284819886425
39
Huaiyu Li, Yun Chen, Ziyi Hu, Ying Yi, Jing Ye, Yuliang Zhou, Zhiying Yu, Haiyi Tang. Comparison of acupuncture and pinaverium bromide in the treatment of irritable bowel syndromeMedicine 2021; 100(16): e25604 doi: 10.1097/MD.0000000000025604
40
Beate Beinvogl, Nathan Palmer, Isaac Kohane, Samuel Nurko. Healthcare spending and utilization for pediatric Irritable Bowel Syndrome in a commercially insured populationNeurogastroenterology & Motility 2021; 33(11) doi: 10.1111/nmo.14147
41
Mancai Wang, Xiaofeng Xie, Songbo Zhao, Xiaojuan Ma, Zheyuan Wang, Youcheng Zhang. Fecal microbiota transplantation for irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1136343
42
Apostolis Papaefthymiou, Michael Doulberis, Jannis Kountouras, Christina Kolokytha, Michail Galanopoulos, Christos Liatsos, Nikolaos Kyriakos, Marios Giakoumis, Michail Papadomichelakis, Stergios A. Polyzos, Georgios Kotronis, Panagiotis Katsinelos. Impact of occupational stress on irritable bowel syndrome pathophysiology and potential management in active duty noncombat Greek military personnel: a multicenter prospective surveyEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2019; 31(8): 954 doi: 10.1097/MEG.0000000000001439
43
Ziyan Wang, Yinglong Peng, Minshan Chen, Liang Peng, Yongzhen Huang, Wei Lin. The Prevalence of Irritable Bowel Syndrome after Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection and Their Association: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational StudiesJournal of Clinical Medicine 2023; 12(5): 1865 doi: 10.3390/jcm12051865