BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang T, Wang DN, Liu WT, Zheng ZQ, Chen X, Fang WL, Li S, Liang L, Wang BM. Hemostatic effect of topical hemocoagulase spray in digestive endoscopy. World J Gastroenterol 2016; 22(25): 5831-5836 [PMID: 27433096 DOI: 10.3748/wjg.v22.i25.5831]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i25/5831.htm
Number Citing Articles
1
Ji-zheng Qin, Shao-jie Wang, Xin-peng Zheng, Hong-hai Zhao, Yuan Lin, Lei Shi, Chun Xia. Comparison of hemocoagulase atrox versus tranexamic acid used in primary total knee arthroplasty: A randomized controlled trialThrombosis Research 2020; 188: 39 doi: 10.1016/j.thromres.2020.02.001
2
Yang An, Zhaohui Bai, Xiangbo Xu, Xiaozhong Guo, Fernando Gomes Romeiro, Cyriac Abby Philips, Yingying Li, Yanyan Wu, Xingshun Qi. No Benefit of Hemostatic Drugs on Acute Upper Gastrointestinal Bleeding in CirrhosisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4097170
3
Quanshi Guo, Yihang Ding, Lisha Yu, Zongrui Tong, Zhengwei Mao. Bioactive Hydrogels with Pro‐coagulation Effect for Hemostasis†Chinese Journal of Chemistry 2024; 42(1): 87 doi: 10.1002/cjoc.202300380
4
Harshit Verma, Chandan Kumar Jha, Prashant Kumar Singh, Upasna Sinha, Shamshad Ahmad, Jagjit Kumar Pandey, Manoj Kumar. Efficacy of perioperative systemic tranexamic acid along with topical hemocoagulase in decreasing axillary drain output in breast cancer patients undergoing axillary lymph node dissection: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled, superiority trialWorld Journal of Surgery 2024;  doi: 10.1002/wjs.12189
5
Sanjeev Gupta, Ravi Shankar Jangra, Saurabh Swaroop Gupta, Arushi Gakhar. Topical hemocoagulase: A novel method for achieving hemostasisJournal of the American Academy of Dermatology 2020; 82(3): e81 doi: 10.1016/j.jaad.2019.08.014
6
Doo Hyun Ko, Tae Hyung Kim, Jong Wook Kim, Ja Joong Gu, Baek Hyun Yoon, Ji Hong Oh, Seung Goun Hong. Tranexamic Acid-Induced Acute Renal Cortical Necrosis in Post-Endoscopic Papillectomy Bleeding Clinical Endoscopy 2017; 50(6): 609 doi: 10.5946/ce.2017.021
7
Dong Dong Sun, Dan Lv, Wei Zhou Wu, He Fei Ren, Bu He Bao, Qun Liu, Ming Lin Sun. Estimation and influence of blood loss under endoscope for percutaneous endoscopic lumbar discectomy (PELD): a clinical observational study combined with in vitro experimentJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13018-020-01797-1