BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang L, Zhao B, Chen Y, Ma L, Chen EZ, Mao EQ. Biliary tract external drainage protects against intestinal barrier injury in hemorrhagic shock rats. World J Gastroenterol 2015; 21(45): 12800-12813 [PMID: 26668504 DOI: 10.3748/wjg.v21.i45.12800]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i45/12800.htm
Number Citing Articles
1
Jing Zhang, Xue-Rong Lin, Yu-Ping Zhang, Li-Min Zhang, Hui-Bo Du, Li-Na Jiang, Zi-Gang Zhao, Chun-Yu Niu. Blockade of Stellate Ganglion Remediates Hemorrhagic Shock–Induced Intestinal Barrier DysfunctionJournal of Surgical Research 2019; 244: 69 doi: 10.1016/j.jss.2019.06.007
2
Silei Sun, Bing Zhao, Mengzhi Qi, Yi Yao, Lili Xu, Ran Ji, Weiwei Chen, Jinlong Wang, Shunwei Huang, Li Ma, Ying Chen, Zhitao Yang, Huiqiu Sheng, Jian Fei, Erzhen Chen, Enqiang Mao. TUDCA Ameliorates Liver Injury Via Activation of SIRT1–FXR Signaling in a Rat Hemorrhagic Shock ModelShock 2020; 53(2): 217 doi: 10.1097/SHK.0000000000001351
3
Lei Luo, Yuqing Liu, Xin Cai, Yao Wang, Juan Xue, Juan Zhang, Fan Yang. Bletilla striata polysaccharides ameliorates lipopolysaccharide-induced injury in intestinal epithelial cellsSaudi Journal of Gastroenterology 2019; 25(5): 302 doi: 10.4103/sjg.SJG_520_18
4
Lu Wang, Huai-Wu He, Xiang Zhou, Yun Long. Changes of farnesoid X receptor and Takeda G‑protein coupled receptor 5 following biliary tract external drainage in hemorrhagic shockExperimental and Therapeutic Medicine 2021; 23(2) doi: 10.3892/etm.2021.11086