BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang B, Lv ZF, Wang YH, Wang H, Liu XQ, Xie Y, Zhou XJ. Standard triple therapy for Helicobacter pylori infection in China: A meta-analysis. World J Gastroenterol 2014; 20(40): 14973-14985 [PMID: 25356059 DOI: 10.3748/wjg.v20.i40.14973]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i40/14973.htm
Number Citing Articles
1
Yi Hu, Yin Zhu, Nong-Hua Lu. Novel and Effective Therapeutic Regimens for Helicobacter pylori in an Era of Increasing Antibiotic ResistanceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2017; 7 doi: 10.3389/fcimb.2017.00168
2
Ben-Gang Zhou, Yu-Zhou Mei, Min Zhang, Xin Jiang, Yao-Yao Li, Yan-Bing Ding. High-dose dual therapy versus bismuth-containing quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication: a systematic review and meta-analysis with trial sequential analysisTherapeutic Advances in Gastroenterology 2023; 16: 175628482211477 doi: 10.1177/17562848221147756
3
Ying Zhou, Ziqing Ye, Yuhuan Wang, Ye Zhang, Zifei Tang, Weili Yan, Yuan Jiang, Ying Huang. Comparison of four different regimens against Helicobacter pylori as a first‐line treatment: A prospective, cross‐sectional, comparative, open trial in Chinese childrenHelicobacter 2020; 25(2) doi: 10.1111/hel.12679
4
Ben‐Gang Zhou, Ling‐Xiao Chen, Bo Li, Lin‐Yan Wan, Yao‐Wei Ai. Saccharomyces boulardii as an adjuvant therapy for Helicobacter pylori eradication: A systematic review and meta‐analysis with trial sequential analysisHelicobacter 2019; 24(5) doi: 10.1111/hel.12651
5
Cheng Shen, Changping Li, Muhan Lv, Xiaosong Dai, Caiping Gao, Liangping Li, Qin Zhang, Wen Pan, Chao Liu, Sijing Han, Yang Zhang, Shunbin Ding, Hong Deng, Yong Yao, Jianyu Xu, Mingyong Wei, Haiyan Shi, Peijie Yuan, Xiaoyan Yang, Yi Jian, Jing Shan, Yan Liu, Zonghua Chen, Xuejie Deng, Fei Liu, Lijuan Deng, Xianfei Zhong, Hong Li, Shaoya He, Li Chen, Gang Liu, Hairong Xu, Yuquan Zhong, Hua Shi, Jiangang Ren. The prospective multiple-centre randomized controlled clinical study of high-dose amoxicillin-proton pump inhibitor dual therapy for H. pylori infection in Sichuan areasAnnals of Medicine 2022; 54(1): 426 doi: 10.1080/07853890.2022.2031269
6
Lili Yang, Ao Zou, Huihua Wu, Hai Guo, Fangting Zhang, Bing Zou, Junping Wang, Emily Chia-Yu Su. Application of Visual Gene Clip-Based Tailored Therapy for the Eradication of Helicobacter pyloriBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6150628
7
Jie Hu, Hao Mei, Na‐yun Su, Wen‐jing Sun, De‐kui Zhang, Li‐lin Fan, Ping He, Jie Pan, Xing‐wei Wang, Pei‐ying Zou, Yu‐xiang Liu, Yan Guo, Chun‐Hui Lan. Eradication rates of Helicobacter pylori in treatment‐naive patients following 14‐day vonoprazan‐amoxicillin dual therapy: A multicenter randomized controlled trial in ChinaHelicobacter 2023; 28(4) doi: 10.1111/hel.12970
8
Anthony O'Connor, Javier P. Gisbert, Colm O'Morain, Spiros Ladas. Treatment of Helicobacter pylori Infection 2015Helicobacter 2015; 20(S1): 54 doi: 10.1111/hel.12258
9
Romelia Pop, Alexandru-Flaviu Tăbăran, Andrei Paul Ungur, Andrada Negoescu, Cornel Cătoi. Helicobacter Pylori-Induced Gastric Infections: From Pathogenesis to Novel Therapeutic Approaches Using Silver NanoparticlesPharmaceutics 2022; 14(7): 1463 doi: 10.3390/pharmaceutics14071463
10
Hui Ye, Zong-ming Shi, Yao Chen, Jing Yu, Xue-zhi Zhang. Innovative Perspectives of Integrated Chinese Medicine on H. pyloriChinese Journal of Integrative Medicine 2018; 24(11): 873 doi: 10.1007/s11655-017-2934-6
11
Jing Yu, Hui Ye, Jiang Li, Ning Li, Zong-ming Shi, Xue-zhi Zhang. The Antibacterial Activity of Mass Galla Chinesis et Camelliae Fermentata on Helicobacter pylori InfectionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/1491732
12
Qiuyue Huang, Xiaofen Jia, Yingming Chu, Xuezhi Zhang, Hui Ye. Helicobacter pylori Infection in Geriatric Patients: Current Situation and Treatment RegimensFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.713908
13
Raluca Ioana Dascălu, Alexandra Bolocan, Dan Nicolae Păduaru, Alexandru Constantinescu, Magda Mihaela Mitache, Anca Daniela Stoica, Octavian Andronic. Multidrug resistance in Helicobacter pylori infectionFrontiers in Microbiology 2023; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1128497
14
Qiuyue Huang, Zongming Shi, Hong Cheng, Hui Ye, Xuezhi Zhang. Efficacy and Safety of Modified Dual Therapy as the First-line Regimen for the Treatment of Helicobacter pylori InfectionJournal of Clinical Gastroenterology 2021; 55(10): 856 doi: 10.1097/MCG.0000000000001448
15
Zishao Zhong, Bingjie Zhan, Baohui Xu, Hengjun Gao. Achieving Helicobacter pylori eradication in the primary treatment requires a deep integration of personalization and standardizationHelicobacter 2022; 27(5) doi: 10.1111/hel.12916
16
Xiaoye Shi, Chunmei Wang, Fanjun Meng, Shaoze Ma, Guangqin Xu, Tingwei Liu, Xiaozhong Guo, Hongyu Li, Xingshun Qi. Impact of insufficient doses of medications on Helicobacter pylori eradication: a retrospective observational studyPostgraduate Medicine 2022; 134(7): 668 doi: 10.1080/00325481.2022.2105094
17
Ying Zhou, Ziqing Ye, Yuhuan Wang, Zhiheng Huang, Cuifang Zheng, Jieru Shi, Wenjuan Tang, Ping Zhang, Shengnan Wang, Ying Huang. Long‐term changes in the gut microbiota after triple therapy, sequential therapy, bismuth quadruple therapy and concomitant therapy for Helicobacter pylori eradication in Chinese childrenHelicobacter 2021; 26(4) doi: 10.1111/hel.12809
18
Ran Han, Hong Lu, Ming-Wan Jiang, Ke-Wen Tan, Zhong Peng, Jia-Li Hu, Dian-Chun Fang, Chun-Hui Lan, Xiao-Ling Wu. Multicenter Study of Antibiotic Resistance Profile ofH. pyloriand Distribution of CYP2C19 Gene Polymorphism in Rural Population of Chongqing, ChinaGastroenterology Research and Practice 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/8547686
19
Chao Peng, Yi Hu, Zhong‐Ming Ge, Quan‐Ming Zou, Nong‐Hua Lyu. Diagnosis and treatment ofHelicobacter pyloriinfections in children and elderly populationsChronic Diseases and Translational Medicine 2019; 5(4): 243 doi: 10.1016/j.cdtm.2019.12.003
20
Shasha Chen, Weina Shen, Yuhuan Liu, Qiang Dong, Yongquan Shi. Efficacy and safety of triple therapy containing berberine, amoxicillin, and vonoprazan for Helicobacter pylori initial treatment: A randomized controlled trialChinese Medical Journal 2023; 136(14): 1690 doi: 10.1097/CM9.0000000000002696
21
Endalew Gebeyehu, Desalegn Nigatu, Ephrem Engidawork, Yan Li. Helicobacter pylori eradication rate of standard triple therapy and factors affecting eradication rate at Bahir Dar city administration, Northwest Ethiopia: A prospective follow up studyPLOS ONE 2019; 14(6): e0217645 doi: 10.1371/journal.pone.0217645
22
Yingling Jiang, Lifang Huang, Lihua Zhou. Association between obesity and helicobacter pylori infectionNutrition Clinique et Métabolisme 2022; 36(3): 210 doi: 10.1016/j.nupar.2022.07.003
23
Wen Zhong Liu, Yong Xie, Hong Lu, Hong Cheng, Zhi Rong Zeng, Li Ya Zhou, Ye Chen, Jiang Bin Wang, Yi Qi Du, Nong Hua Lu. Fifth Chinese National Consensus Report on the management of Helicobacter pylori infectionHelicobacter 2018; 23(2) doi: 10.1111/hel.12475
24
Wen Ji, Wei-Qing Chen, Xu Tian. Efficacy of compoundLactobacillus acidophilustablets combined with quadruple therapy forHelicobacter pylorieradication and its correlation with pH value in the stomach: a study protocol of a randomised, assessor-blinded, single-centre studyBMJ Open 2018; 8(10): e023131 doi: 10.1136/bmjopen-2018-023131
25
Yao Chen, Qingyi Liu, Fulian Hu, Jizheng Ma. Identifying the best regimen for primary eradication of Helicobacter pylori: analysis of 240 casesMicrobiologyOpen 2020; 9(11) doi: 10.1002/mbo3.1120
26
Yan Zhou, Zishao Zhong, Shengjuan Hu, Jing Wang, Yanhong Deng, Ximei Li, Xianmei Chen, Xue Li, Yuanyuan Tang, Xiaofei Li, Qian Hao, Jun Liu, Tian Sang, Yang Bo, Feihu Bai. A Survey of Helicobacter pylori Antibiotic-Resistant Genotypes and Strain Lineages by Whole-Genome Sequencing in China Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2022; 66(6) doi: 10.1128/aac.02188-21
27
Mika Miura, Masahiko Ohtaka, Mitsuhiko Hanawa, Naoki Shimura, Yoshioki Yoda, Sho Suzuki. Gastric Mucosal Atrophy Might Be Associated with the Efficacy of First-Line Therapy Using Vonoprazan for <i>Helicobacter pylori</i>Open Journal of Gastroenterology 2017; 7(09): 243 doi: 10.4236/ojgas.2017.79026
28
Yong Xie, Xiaolin Pan, Yan Li, Huahong Wang, Yiqi Du, Jianming Xu, Jiangbin Wang, Zhirong Zeng, Ye Chen, Guoxin Zhang, Kaichun Wu, Dongsheng Liu, Nonghua Lv. New single capsule of bismuth, metronidazole and tetracycline given with omeprazole versus quadruple therapy consisting of bismuth, omeprazole, amoxicillin and clarithromycin for eradication of Helicobacter pylori in duodenal ulcer patients: a Chinese prospective, randomized, multicentre trialJournal of Antimicrobial Chemotherapy 2018; 73(6): 1681 doi: 10.1093/jac/dky056
29
Ismael de Jesús Yepes Barreto, Claudia Osorio Marín, María Nicol Múnera Contreras. Eficacia y factores determinantes de la respuesta al tratamiento con claritromicina, esomeprazol y amoxacilina para la infección por H. Pylori.Revista Ciencias Biomédicas 2016; 7(2): 258 doi: 10.32997/rcb-2016-2854
30
Ying An, Ya Wang, Shuang Wu, You-Hua Wang, Xing Qian, Zhen Li, Ying-Jun Fu, Yong Xie. Fourth-generation quinolones in the treatment of <i>Helicobacter pylori</i> infection: A meta-analysisWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(29): 3302-3312 doi: 10.3748/wjg.v24.i29.3302
31
Olivia L. Wells, Sidharth Mishra, Hariom Yadav. Metabolism of Nutrients by Gut Microbiota2022; : 86 doi: 10.1039/9781839160950-00086