BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kanaji S, Nakamura T, Nishi M, Yamamoto M, Kanemitu K, Yamashiita K, Imanishi T, Sumi Y, Suzuki S, Tanaka K, Kakeji Y. Laparoscopic partial resection for hemangioma in the third portion of the duodenum. World J Gastroenterol 2014; 20(34): 12341-12345 [PMID: 25232270 DOI: 10.3748/wjg.v20.i34.12341]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i34/12341.htm
Number Citing Articles
1
Nobuhisa Takase, Keisuke Fukui, Takafumi Tani, Tohru Nishimura, Tomohiro Tanaka, Naoki Harada, Kimihiko Ueno, Manabu Takamatsu, Akihiko Nishizawa, Akiharu Okamura, Kunihiko Kaneda. Preoperative detection and localization of small bowel hemangioma: Two case reportsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(20): 3752-3757 doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3752
2
Tristan Thomas, Michael Haney, Matthew Doepker. Asymptomatic Hemangioma of the DuodenumEdelweiss Applied Science and Technology 2018; : 242 doi: 10.33805/2576-8484.148
3
Hiromitsu Hayashi, Hideaki Miyamoto, Shigeki Nakagawa, Kenshi Matsuno, Tatsunori Miyata, Masayo Tsukamoto, Kosuke Mima, Hidetoshi Nitta, Yasuhito Tanaka, Hideo Baba. Distinct approaches (antecolic and retrocolic) according to tumor location in laparoscopic and endoscopic cooperative surgery for non-ampullary duodenum tumorsSurgical Endoscopy 2023; 37(9): 6718 doi: 10.1007/s00464-023-10114-w
4
Atsushi Igawa, Shiro Oka, Shinji Tanaka, Sayoko Kunihara, Makoto Nakano, Kazuaki Chayama. Polidocanol injection therapy for small-bowel hemangioma by using double-balloon endoscopyGastrointestinal Endoscopy 2016; 84(1): 163 doi: 10.1016/j.gie.2016.02.021
5
Shingo Kanaji, Yoshinori Morita, Yuta Yamazaki, Yasunori Otowa, Toshitatsu Takao, Shinwa Tanaka, Naoki Urakawa, Masashi Yamamoto, Takeru Matsuda, Taro Oshikiri, Tetsu Nakamura, Satoshi Suzuki, Takashi Toyonaga, Yuzo Kodama, Yoshihiro Kakeji. Feasibility of laparoscopic endoscopic cooperative surgery for non‐ampullary superficial duodenal neoplasms: Single‐arm confirmatory trialDigestive Endoscopy 2021; 33(3): 373 doi: 10.1111/den.13705
6
Jinzhong Duanmu, Yahang Liang, Zhixiang Huang, Yongming Tan, Taiyuan Li, Xiong Lei. Cavernous haemangioma of the duodenum with acute massive bleeding in the ascending portion: a case reportJournal of International Medical Research 2021; 49(9): 030006052110100 doi: 10.1177/03000605211010091
7
Jeroen J. Kolkman, R.J.M. Ader. Encyclopedia of Gastroenterology2020; : 683 doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.65669-6
8
Yoshitomo Yanagimoto, Takeshi Omori, Moon Jeong-Ho, Naoki Shinno, Kazuyoshi Yamamoto, Yoji Takeuchi, Koji Higashino, Noriya Uedo, Keijiro Sugimura, Tomoyuki Matsunaga, Hiroshi Miyata, Hajime Ushigome, Yusuke Takahashi, Junichi Nishimura, Masayoshi Yasui, Kei Asukai, Daisaku Yamada, Akira Tomokuni, Hiroshi Wada, Hidenori Takahashi, Masayuki Ohue, Masahiko Yano, Masato Sakon. Feasibility and Safety of a Novel Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery Technique for Superficial Duodenal Tumor Resection: How I Do ItJournal of Gastrointestinal Surgery 2019; 23(10): 2068 doi: 10.1007/s11605-019-04176-2
9
Daisuke Ichikawa, Shuhei Komatsu, Osamu Dohi, Yuji Naito, Toshiyuki Kosuga, Kazuhiro Kamada, Kazuma Okamoto, Yoshito Itoh, Eigo Otsuji. Laparoscopic and endoscopic co-operative surgery for non-ampullary duodenal tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(47): 10424-10431 doi: 10.3748/wjg.v22.i47.10424
10
Taiki Aoyama, Akira Fukumoto, Kenjiro Shigita, Naoki Asayama, Shinichi Mukai, Shinji Nagata. Successful Endoscopic Sclerotherapy Using Polidocanol for Small Bowel HemangiomaInternal Medicine 2020; 59(14): 1727 doi: 10.2169/internalmedicine.4327-19