BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu XP, Yang JZ, Gao Y. Recent advances in the application of cultured hepatocytes into bioartificial liver. World J Gastroenterol 1996; 2(3): 182-184 [DOI: 10.3748/wjg.v2.i3.182]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v2/i3/182.htm
Number Citing Articles
1
Yi Ping Hu, Wei Jiang Hu, Wen Chao Zheng, Jian Xiu Li, De Shun Dai, Xin Min Wang, Shu Zhong Zhang, Hong Yu Yu, Wei Sun, Guang Rong Hao. Establishment of transgenic mouse harboring hepatitis B virus (adr subtype) genomesWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 111-114 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.111