BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Białek A, Wiechowska-Kozłowska A, Pertkiewicz J, Karpińska K, Marlicz W, Milkiewicz P, Starzyńska T. Endoscopic submucosal dissection for the treatment of neoplastic lesions in the gastrointestinal tract. World J Gastroenterol 2013; 19(12): 1953-1961 [PMID: 23569341 DOI: 10.3748/wjg.v19.i12.1953]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i12/1953.htm
Number Citing Articles
1
Chan Hyuk Park, Sang Kil Lee. Preventing and Controlling Bleeding in Gastric Endoscopic Submucosal DissectionClinical Endoscopy 2013; 46(5): 456 doi: 10.5946/ce.2013.46.5.456
2
Jing Wang, Jian Ge, Xiao-Hua Zhang, Ji-Yong Liu, Chong-Mei Yang, Shu-Lei Zhao. Endoscopic Submucosal Dissection Versus Endoscopic Mucosal Resection for the Treatment of Early Esophageal Carcinoma: a Meta-analysisAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(4): 1803 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.4.1803
3
Fevzi Cengiz, Volkan Çakır, Kemal Erdinç Kamer, Hızır Taner Coşkun, Mehmet Hacıyanlı. Microperforation after colonic endoscopic submucosal dissection, air in 5 separate locationsTurkish Journal of Surgery 2022; 38(3): 298 doi: 10.47717/turkjsurg.2022.4217
4
Bo Tang, Jian-Ying Bai, Xiao-Yan Zhao, Chao-Qiang Fan, Xin Yang, Lei Deng, Shi-Ming Yang, Jing Yu. Endoscopic submucosal dissection for superficial esophageal cancer with near-circumferential lesions: our experience with 40 patientsSurgical Endoscopy 2015; 29(8): 2141 doi: 10.1007/s00464-014-3909-8
5
Xi-Feng Jin, Wei Gai, Rong-Lian Du, Tong-Hai Chai, Ling Li, Christoph J. Auernhammer. Multiband mucosectomy versus endoscopic submucosal dissection and endoscopic submucosal excavation for GI submucosal tumors: short and long term follow-upBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-6100-8
6
Yu.E. Vaganov, M.A. Nagudov, E.A. Khomyakov, S.I. Achkasov. Endoscopic submucosal dissection versus endoscopic mucosal resection for colorectal tumors: a systematic review and meta-analysisKhirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova 2021; (9): 77 doi: 10.17116/hirurgia202109177
7
G. N. Rumyantseva, E. I. Kazakova, Yu. F. Brevdo, A. N. Kazakov. A modern view at the treatment of ectopic pancreas in the gastro-duodenal zone in children (a literature review)Russian Journal of Pediatric Surgery 2022; 26(1): 18 doi: 10.55308/1560-9510-2022-26-1-18-23
8
Chen Du, Ningli Chai, Enqiang Linghu, Huikai Li, Yaqi Zhai, Longsong Li, Xiaowei Tang, Hongbin Wang, Ping Tang. Clinical outcomes of endoscopic resection for the treatment of gastric gastrointestinal stromal tumors originating from the muscularis propria: a 7-year experience from a large tertiary center in ChinaSurgical Endoscopy 2022; 36(2): 1544 doi: 10.1007/s00464-021-08443-9
9
Vaibhav Wadhwa, Francisco X. Franco, Tolga Erim. Submucosal Tunneling Endoscopic ResectionSurgical Clinics of North America 2020; 100(6): 1201 doi: 10.1016/j.suc.2020.08.016
10
Pan Hui, Zhang Yu Long, Huang Xiao Jun, Wang Wei, Hao Jin Yong, Liu Hai Peng. Endoscopic Resection With Hyaluronate Solution for Gastrointestinal LesionsSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2014; 24(3): 193 doi: 10.1097/SLE.0b013e3182a2f0c9
11
Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Andrzej Białek, Magdalena Lewandowska, Ewa Dobak, Małgorzata Ławniczak, Elżbieta Urasińska. Histomorphologic features of early gastric carcinoma treated by endoscopic submucosal dissection: relation to efficiency of endoscopic resectionScandinavian Journal of Gastroenterology 2016; 51(12): 1495 doi: 10.1080/00365521.2016.1217557
12
Artur Raiter, Katarzyna M. Pawlak, Katarzyna Kozłowska-Petriczko, Jan Petriczko, Joanna Szełemej, Anna Wiechowska-Kozłowska. On the Track of New Endoscopic Alternatives for the Treatment of Selected Gastric GISTs—A Pilot StudyMedicina 2021; 57(6): 625 doi: 10.3390/medicina57060625
13
Henrik Thorlacius, Carl-Fredrik Rönnow, Ervin Toth. European experience of colorectal endoscopic submucosal dissection: a systematic review of clinical efficacy and safetyActa Oncologica 2019; 58(sup1): S10 doi: 10.1080/0284186X.2019.1568547
14
Enpan Xu, Qiang Shi, Zhipeng Qi, Bing Li, Huihui Sun, Zhong Ren, Shilun Cai, Dongli He, Zhengtao Lv, Zhanghan Chen, Liang Zhong, Leiming Xu, Xiaobo Li, Shuchang Xu, Pinghong Zhou, Yunshi Zhong. Clinical outcomes of endoscopic resection for the treatment of intermediate- or high-risk gastric small gastrointestinal stromal tumors: a multicenter retrospective studySurgical Endoscopy 2024;  doi: 10.1007/s00464-024-10753-7
15
Edris Wedi, Chi-Nghia Ho, Gabor Conrad, Timo Weiland, Stefanie Freidinger, Manfred Wehrmann, Alexander Meining, Volker Ellenrieder, Thomas Gottwald, Marc Oliver Schurr, Juergen Hochberger. Preclinical evaluation of a novel thermally sensitive co-polymer (LiftUp) for endoscopic resectionMinimally Invasive Therapy & Allied Technologies 2019; 28(5): 277 doi: 10.1080/13645706.2018.1535440
16
Rui Meng, Muhan Ni, Wei Ren, Ting Zhou, Xiang Zhang, Peng Yan, Xiwei Ding, Guifang Xu, Ying Lv, Xiaoping Zou, Lin Zhou, Lei Wang. Comparison of Modified Cap-Assisted Endoscopic Mucosal Resection and Endoscopic Submucosal Dissection in Treating Intraluminal Gastric Gastrointestinal Stromal Tumor (≤20 mm)Clinical and Translational Gastroenterology 2023; 14(6): e00589 doi: 10.14309/ctg.0000000000000589
17
Steven A. Lee-Kong, P. Ravi Kiran. Clinical Decision Making in Colorectal Surgery2020; : 483 doi: 10.1007/978-3-319-65942-8_63
18
G. Perrod, G. Rahmi, E. Samaha, A. Vienne, H. Benosman, C. Savale, S. Khater, J.-B. Danset, A.-L. Pointet, L. Abbes, G. Malamut, B. Landi, C. Cellier. Résection endoscopique des tumeurs sous-muqueuses gastriques de petite tailleActa Endoscopica 2016; 46(6): 361 doi: 10.1007/s10190-016-0571-4
19
Yuzhu Yuan, Lixin Sun, Xiaoying Zhou, Han Chen, Xinmin Si, Weifeng Zhang, Yun Wang, Bixing Ye, Nana Tang, Guoxin Zhang, Xueliang Li, Hongjie Zhang, Chunhua Jiao. Risk factors for the failure of endoscopic resection of gastric submucosal tumors: a long-term retrospective case–control studyGastric Cancer 2022; 25(5): 929 doi: 10.1007/s10120-022-01306-9
20
Xia Xie, Jian-Ying Bai, Chao-Qiang Fan, Xin Yang, Xiao-Yan Zhao, Hui Dong, Shi-Ming Yang, Jing Yu. Application of clip traction in endoscopic submucosal dissection to the treatment of early esophageal carcinoma and precancerous lesionsSurgical Endoscopy 2017; 31(1): 462 doi: 10.1007/s00464-016-4939-1
21
Keishi Komori, Kazuya Akahoshi, Masaru Kubokawa, Yasuaki Motomura, Masafumi Oya, Eikichi Ihara, Kazuhiko Nakamura. Endoscopic submucosal dissection for rectal carcinoid tumour using the Clutch CutterANZ Journal of Surgery 2014; 84(11): 847 doi: 10.1111/ans.12643