BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Scheppach W, Reissmann N, Sprinz T, Schippers E, Schoettker B, Mueller JG. PEComa of the colon resistant to sirolimus but responsive to doxorubicin/ifosfamide. World J Gastroenterol 2013; 19(10): 1657-1660 [PMID: 23539498 DOI: 10.3748/wjg.v19.i10.1657]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i10/1657.htm
Number Citing Articles
1
Hui Yan, Shuhui Zhang, Ying Ba, Kun Li, Guoling Gao, Yanmin Li, Yan Zhang, Chengxia Liu, Ning Shi. Case Report: Perivascular epithelioid tumors of the gastrointestinal tractFrontiers in Oncology 2023; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1026825
2
Ninggang Zhang, Yaqiong Ren, Likun Zan, Xuting Zhang, Jian Zhao, Lu Wen, Yusheng Wang. Case report: Kidney perivascular epithelioid cell tumor treated with anti-VEGFR tyrosine kinase inhibitor and MTOR inhibitorFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.966818
3
Tsung-Hao Liu, Cher-Wei Liang, Li-Chun Lu. Perivascular epithelioid cell tumor of the gastrointestinal tractJournal of Cancer Research and Practice 2016; 3(1): 14 doi: 10.1016/j.jcrpr.2015.10.001
4
María del Mar Galera López, Iván Márquez Rodas, Carolina Agra Pujol, Ángela García Pérez, Enrique Velasco Sánchez, Rosa Álvarez Álvarez. Simultaneous diagnosis of liver PEComa in a family with known Li–Fraumeni syndrome: a case reportClinical Sarcoma Research 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13569-020-00143-7
5
Suk Bin Jang, Won Yong Suh, Ji Hyun Jeon, Keon Woo Park, Do Hyoung Lim, Hwan Namgung, Soon Il Lee. Malignant Perivascular Epithelioid Cell Tumor (PEComa) Arising in the Omentum with Metastatic Peritoneal Seeding: A Case ReportKorean Journal of Medicine 2014; 86(1): 96 doi: 10.3904/kjm.2014.86.1.96
6
Anna M Czarnecka, Jacek Skoczylas, Ewa Bartnik, Tomasz Świtaj, Piotr Rutkowski. Management Strategies for Adults with Locally Advanced, Unresectable or Metastatic Malignant Perivascular Epithelioid Cell Tumor (PEComa): Challenges and SolutionsCancer Management and Research 2023; : 615 doi: 10.2147/CMAR.S351284
7
Junjun Jia, Jia Luo, Cheng-Gen Pan, Guomei Ge, Meibao Feng, Bei Zou, Li Liu, Shusen Zheng, Jun Yu. Single-center Experience in the Diagnosis and Treatment of Hepatic Perivascular Epithelioid Cell NeoplasmJournal of Clinical and Translational Hepatology 2022; 10(1): 72 doi: 10.14218/JCTH.2020.00170
8
Doxorubicin/ifosfamideReactions Weekly 2015; 1533(1): 186 doi: 10.1007/s40278-015-6204-0
9
Kung-Hung Lin, Nai-Jen Chang, Li-Ren Liou, Ming-Shan Su, Min-Jen Tsao, Meng-Lin Huang. Successful management of perivascular epithelioid cell tumor of the rectum with recurrent liver metastasesMedicine 2018; 97(31): e11679 doi: 10.1097/MD.0000000000011679
10
Patrick Soulié, Céline Charon Barra. Rare Sarcomas2020; : 41 doi: 10.1007/978-3-030-24697-6_3
11
Hye Won Oh, Tae Hyo Kim, Ra Ri Cha, Na Young Kim, Hyun Jin Kim, Woon Tae Jung, Ok Jae Lee, Jeong Hee Lee. A Case of Malignant Perivascular Epithelioid Cell Tumor of the Retroperitoneum with Multiple MetastasesThe Korean Journal of Gastroenterology 2014; 64(5): 302 doi: 10.4166/kjg.2014.64.5.302
12
Dustin J Uhlenhopp, Jacob West, Jonathan Heckart, Ruth Campbell, Abdelaziz Elhaddad. Rapidly enlarging malignant abdominal PEComa with hepatic metastasis: a promising initial response to sirolimus following surgical excision of primary tumorOxford Medical Case Reports 2020; 2020(3) doi: 10.1093/omcr/omaa013
13
Zehong Chen, Siqi Han, Jialin Wu, Minmin Xiong, Yanqiao Huang, Jianhui Chen, Yujie Yuan, Jianjun Peng, Wu Song. A systematic reviewMedicine 2016; 95(28): e3890 doi: 10.1097/MD.0000000000003890
14
Agathe Bourgmayer, Simon Nannini, Paul Bonjean, Jean-Emmanuel Kurtz, Gabriel G. Malouf, Justine Gantzer. Natural History and Treatment Strategies of Advanced PEComas: A Systematic ReviewCancers 2021; 13(20): 5227 doi: 10.3390/cancers13205227
15
Fang Gao, Chengsuo Huang, Yiping Zhang, Ruirui Sun, Yujie Zhang, Huijun Wang, Shu Zhang. Combination targeted therapy of VEGFR inhibitor, sorafenib, with an mTOR inhibitor, sirolimus induced a remakable response of rapid progressive Uterine PEComaCancer Biology & Therapy 2016; 17(6): 595 doi: 10.1080/15384047.2016.1167290
16
Hsiu-Chung Cheng, Chia-Yu Kuo, Ching-Wen Huang, Hsiang-Hung Shih, Chih-Hung Lin, Jaw-Yuan Wang. Unusual paediatric sigmoid perivascular epithelioid cell tumour with regional lymph node metastasis treated using gemcitabine and docetaxel: a case report and literature reviewJournal of International Medical Research 2021; 49(9): 030006052110415 doi: 10.1177/03000605211041509
17
Luan Kou, Wen-Wen Zheng, Li Jia, Xiao-Li Wang, Ji-Hai Zhou, Jiao-Rong Hao, Zhu Liu, Feng-Yu Gao. Pediatric case of colonic perivascular epithelioid cell tumor complicated with intussusception and anal incarceration: A case reportWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(7): 1348-1355 doi: 10.4251/wjgo.v14.i7.1348