BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kalaitzis J, Vezakis A, Fragulidis G, Anagnostopoulou I, Rizos S, Papalambros E, Polydorou A. Effects of endoscopic sphincterotomy on biliary epithelium: A case-control study. World J Gastroenterol 2012; 18(8): 794-799 [PMID: 22371639 DOI: 10.3748/wjg.v18.i8.794]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i8/794.htm
Number Citing Articles
1
Tatenda C. Nzenza, Yahya Al-Habbal, Glen R. Guerra, S. Manolas, Tuck Yong, Trevor McQuillan. Recurrent common bile duct stones as a late complication of endoscopic sphincterotomyBMC Gastroenterology 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12876-018-0765-3
2
Yen-Chun Peng, Cheng-Li Lin, Wan-Yun Hsu, Wai-Keung Chow, Show-Wu Lee, Hong-Zen Yeh, Chi-Sen Chang, Chia-Hung Kao. Association of Endoscopic Sphincterotomy or Papillary Balloon Dilatation and Biliary CancerMedicine 2015; 94(23): e926 doi: 10.1097/MD.0000000000000926
3
Daguang Tian, Hong Zhu, Xiaoping Wei. Hybrid Laparoendoscopic-Radiologic Procedure for Laparoscopic Cholecystectomy Complicated With CholedocolithiasisSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2020; 30(3): 221 doi: 10.1097/SLE.0000000000000758
4
Xiao-Xiao Huang, Jia-Yi Wu, Yan-Nan Bai, Jun-Yi Wu, Jia-Hui Lv, Wei-Zhao Chen, Li-Ming Huang, Rong-Fa Huang, Mao-Lin Yan. Outcomes of laparoscopic bile duct exploration for choledocholithiasis with small common bile ductWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(8): 1803-1813 doi: 10.12998/wjcc.v9.i8.1803
5
Daniel M. Shabanzadeh, Torben Martinussen, Lars T. Sørensen. Development of upper gastrointestinal cancer in patients with symptomatic gallstones, cholecystectomy, and sphincterotomy: A nationwide cohort studyScandinavian Journal of Surgery 2022; 111(3): 39 doi: 10.1177/14574969221116941
6
Jianfeng Yang, Hangbin Jin, Weigang Gu, Xiao Zhang, Xiaofeng Zhang. Determinants of long-term complications of endoscopic sphincterotomy are infections and high risk factors of bile duct and not sphincter of Oddi dysfunctionEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2015; 27(4): 412 doi: 10.1097/MEG.0000000000000295
7
Melissa Oliveira-Cunha, Ashley R. Dennison, Giuseppe Garcea. Late Complications After Endoscopic SphincterotomySurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2016; 26(1): 1 doi: 10.1097/SLE.0000000000000226
8
Hong-Tian Xia, Bin Liang, Yang Liu, Tao Yang, Jian-Ping Zeng, Jia-Hong Dong. Ultrathin choledochoscope improves outcomes in the treatment of gallstones and suspected choledocholithiasisExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2016; 10(12): 1409 doi: 10.1080/17474124.2016.1250623
9
Chi-Chih Wang, Ming-Hseng Tseng, Sheng-Wen Wu, Tzu-Wei Yang, Hsuan-Yi Chen, Wen-Wei Sung, Chang-Cheng Su, Yao-Tung Wang, Chun-Che Lin, Ming-Chang Tsai. Cholecystectomy reduces subsequent cholangiocarcinoma risk in choledocholithiasis patients undergoing endoscopic interventionWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(12): 1381-1393 doi: 10.4251/wjgo.v12.i12.1381
10
Chi-Chih Wang, Ming-Chang Tsai, Wen-Wei Sung, Tzu-Wei Yang, Hsuan-Yi Chen, Yao-Tung Wang, Chang-Cheng Su, Ming-Hseng Tseng, Chun-Che Lin. Risk of cholangiocarcinoma in patients undergoing therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography or cholecystectomy: A population based studyWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(3): 238-249 doi: 10.4251/wjgo.v11.i3.238