BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu RZ, Xiang D, Xie C, Li JJ, Hu JJ, He HL, Yuan YS, Gao J, Han W, Yu Y. Protective effect of recombinant human IL-1Ra on CCl4-induced acute liver injury in mice. World J Gastroenterol 2010; 16(22): 2771-2779 [PMID: 20533597 DOI: 10.3748/wjg.v16.i22.2771]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v16/i22/2771.htm
Number Citing Articles
1
Congcong Zhou, Aijing Liu, Gengsong Liu, Cheng Yang, Qiaoyan Zhou, Haizhu Li, Hongchun Yang, Mengmeng Yang, Gonghe Li, Hongbin Si, Changbo Ou. Protective Effects of Sophorae tonkinensis Gagnep. (Fabaceae) Radix et Rhizoma Water Extract on Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver InjuryMolecules 2022; 27(24): 8650 doi: 10.3390/molecules27248650
2
Bingnan Liu, Yuanyuan Shao, Zixuan Liu, Chunyan Liu, Tian Zhang, Rong Fu. Bone Marrow Plasma Cytokine Signature Profiles in Severe Aplastic AnemiaBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8789275
3
Marcelle de Carvalho Ribeiro, Gyongyi Szabo. Role of the Inflammasome in Liver DiseaseAnnual Review of Pathology: Mechanisms of Disease 2022; 17(1): 345 doi: 10.1146/annurev-pathmechdis-032521-102529
4
Raphael Meier, Jeremy Meyer, Elisa Montanari, Stephanie Lacotte, Alexandre Balaphas, Yannick Muller, Sophie Clément, Francesco Negro, Christian Toso, Philippe Morel, Leo Buhler. Interleukin-1 Receptor Antagonist Modulates Liver Inflammation and Fibrosis in Mice in a Model-Dependent MannerInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(6): 1295 doi: 10.3390/ijms20061295
5
Minseok Seo, Hyunjin Kim, Jin Hyup Lee, Jeen-Woo Park. Pelargonidin ameliorates acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice by inhibiting the ROS-induced inflammatory apoptotic responseBiochimie 2020; 168: 10 doi: 10.1016/j.biochi.2019.10.009
6
Ning Tang, Feng Hong, Wei Hao, Ting-Ting Yu, Guo-Guang Wang, Wei Li. Riboflavin ameliorates mitochondrial dysfunction via the AMPK/PGC1α/HO‑1 signaling pathway and attenuates carbon tetrachloride‑induced liver fibrosis in ratsExperimental and Therapeutic Medicine 2022; 24(4) doi: 10.3892/etm.2022.11545
7
Muhammad Ateeq, Muhammad Raza Shah, Hamid Ali, Nurul Kabir, Ajmal Khan, Said Nadeem. Hepatoprotective and urease inhibitory activities of garlic conjugated gold nanoparticlesNew Journal of Chemistry 2015; 39(6): 5003 doi: 10.1039/C5NJ00030K
8
Samat S. Baygildin, Elvira F. Repina, Alfiya R. Gimadieva, Eldar R. Kudoyarov, Denis A. Smolyankin, Akhat G. Mustafin, Yana V. Valova. Histomorphometric study of rat liver during the treatment of the acute toxic injuryHygiene and sanitation 2021; 100(11): 1283 doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-11-1283-1286
9
Jong‐Won Kim, Daram Yang, Hyeneui Jeong, Il Song Park, Min‐Ho Lee, Chae Woong Lim, Bumseok Kim. Dietary zerumbone, a sesquiterpene, ameliorates hepatotoxin‐mediated acute and chronic liver injury in micePhytotherapy Research 2019; 33(5): 1538 doi: 10.1002/ptr.6346
10
Jiaming Liu, Yaoyang Fu, Hao Zhang, Jindan Wang, Jing Zhu, Yaqi Wang, Yuegui Guo, Guocan Wang, Tianqi Xu, Maoping Chu, Fangyan Wang. The hepatoprotective effect of the probiotic Clostridium butyricum against carbon tetrachloride-induced acute liver damage in miceFood & Function 2017; 8(11): 4042 doi: 10.1039/C7FO00355B
11
Jae Min Kim, Sam Seok Cho, Sohi Kang, Changjong Moon, Ji Hye Yang, Sung Hwan Ki. Castanopsis sieboldii Extract Alleviates Acute Liver Injury by Antagonizing Inflammasome-Mediated PyroptosisInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(15): 11982 doi: 10.3390/ijms241511982
12
Administration of IL-1Ra Chitosan Nanoparticles Enhances the Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cell Transplantation in Acute Liver FailureArchives of Medical Research 2013; 44(5): 370 doi: 10.1016/j.arcmed.2013.06.004
13
Jorge M. Luna, Yeseon P. Moon, Khin M. Liu, Steven Spitalnik, Myunghee C. Paik, Keun Cheung, Ralph L. Sacco, Mitchell S.V. Elkind. High-Sensitivity C-Reactive Protein and Interleukin-6–Dominant Inflammation and Ischemic Stroke RiskStroke 2014; 45(4): 979 doi: 10.1161/STROKEAHA.113.002289
14
Menggang Liu, Ping Chen. Proliferation-inhibiting pathways in liver regenerationMolecular Medicine Reports 2017; 16(1): 23 doi: 10.3892/mmr.2017.6613
15
San-Qiang Li, Sha Zhu, Xue-Dong Wan, Zheng-Shun Xu, Zhao Ma. Neutralization of ADAM8 ameliorates liver injury and accelerates liver repair in carbon tetrachloride-induced acute liver injuryThe Journal of Toxicological Sciences 2014; 39(2): 339 doi: 10.2131/jts.39.339
16
Hui Yang, Juan Wang, Zhen‐Guo Liu. Multi‐faceted role of pyroptosis mediated by inflammasome in liver fibrosisJournal of Cellular and Molecular Medicine 2022; 26(10): 2757 doi: 10.1111/jcmm.17277
17
Jung-Chun Lin, Yi-Jen Peng, Shih-Yu Wang, Ton-Ho Young, Donald M. Salter, Herng-Sheng Lee, Bernhard Ryffel. Role of the Sympathetic Nervous System in Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity and Systemic InflammationPLOS ONE 2015; 10(3): e0121365 doi: 10.1371/journal.pone.0121365
18
Dandan Lin, Lei Lei, Yinsheng Zhang, Bo Hu, Guangming Bao, Yonghao Liu, Yuan Song, Chunliang Liu, Yan Wu, Lixiang Zhao, Xiao Yu, Haiyan Liu. Secreted IL‐1α promotes T‐cell activation and expansion of CD11b+Gr1+ cells in carbon tetrachloride‐induced liver injury in miceEuropean Journal of Immunology 2015; 45(7): 2084 doi: 10.1002/eji.201445195
19
Gyongyi Szabo, Timea Csak. Inflammasomes in liver diseasesJournal of Hepatology 2012; 57(3): 642 doi: 10.1016/j.jhep.2012.03.035
20
Takashi Kuribayashi, Testuro Seita, Toshio Honjo, Shunsuke Yamazaki, Eiichi Momotani, Shizuo Yamamoto. Impairment of α<sub>2</sub>-Macroglobulin Synthesis in Experimental Hepatopathic Rats Treated with Turpentine OilExperimental Animals 2012; 61(2): 125 doi: 10.1538/expanim.61.125
21
Hsu-Cheng Huang, Sheng-Lin Lee, Chih-Ju Lin, Hsuan-Shu Lee, Chen-Yuan Dong, Conor L. Evans, Kin Foong Chan. Multiphoton dynamic imaging of the effect of chronic hepatic diseases on hepatobiliary metabolism in vivoVisualizing and Quantifying Drug Distribution in Tissue III 2019; : 10 doi: 10.1117/12.2507347
22
Yuyan Liu, Yun Li, Zihui Deng, Yan Zhao, Rui Yuan, Mengmeng Yang, Lu Wang, Yuan Fang, Dengfeng Ding, Feihu Zhou, Hongjun Kang. Protective and immunomodulatory effects of mesenchymal stem cells on multiorgan injury in male rats with heatstrokeJournal of Thermal Biology 2023; 118: 103696 doi: 10.1016/j.jtherbio.2023.103696
23
Xiankui Li, Lei Wang, Cai Chen. Effects of exogenous thymosin β4 on carbon tetrachloride-induced liver injury and fibrosisScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-06318-5
24
Yu-Bao Zheng, Xiao-Hong Zhang, Zhan-Lian Huang, Chao-Shuang Lin, Jing Lai, Yu-Rong Gu, Bin-Liang Lin, Dong-Ying Xie, Shi-Bin Xie, Liang Peng, Zhi-Liang Gao, Jan Peter Tuckermann. Amniotic-Fluid–Derived Mesenchymal Stem Cells Overexpressing Interleukin-1 Receptor Antagonist Improve Fulminant Hepatic FailurePLoS ONE 2012; 7(7): e41392 doi: 10.1371/journal.pone.0041392
25
S-Q Li, X-D Wan, S Zhu, H-M Han, Z-S Xu, H-J Lu. Establishment of a new animal model of azithromycin-induced liver injury and study the molecular pathological change during the processHuman & Experimental Toxicology 2016; 35(5): 511 doi: 10.1177/0960327115595684
26
Yuyan Liu, Yun Li, Zihui Deng, Yan Zhao, Rui Yuan, Mengmeng Yang, Lu Wang, Yuan Fang, Dengfeng Ding, Feihu Zhou, Hongjun Kang. Protective and Immunomodulatory Effects of Mesenchymal Stem Cells on Multiorgan Injury in Rats with HeatstrokeSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4168683
27
Jiao Liu, Shengjie Zhang, Hongchao Cao, Hui Wang, Chao Sun, Shengnan Liu, Shuxian Yu, Yan Li, Wei Liu, Hui Wang, Jingjing Jiang, Hao Ying. Deficiency of p38α in macrophage ameliorates d‐galactosamine/TNF‐α‐induced acute liver injury in miceThe FEBS Journal 2017; 284(24): 4200 doi: 10.1111/febs.14294
28
Pablo Muriel. Hepatic Fibrosis2022; : 25 doi: 10.1016/B978-0-323-99764-5.00010-X
29
San-Qiang Li, Dong-Mei Wang, You-Ju Shu, Xue-Dong Wan, Zheng-Shun Xu, En-Zhong Li. Proper Heat Shock Pretreatment Reduces Acute Liver Injury Induced by Carbon Tetrachloride and Accelerates Liver Repair in MiceJournal of Toxicologic Pathology 2013; 26(4): 365 doi: 10.1293/tox.2013-0006
30
Cheng‐Liang Yang, Xiao‐Li Zheng, Ke Ye, Ya‐Nan Sun, Yu‐Fei Lu, Hong Ge, Hui Liu. Effects of microRNA‐217 on proliferation, apoptosis, and autophagy of hepatocytes in rat models of CCL4‐induced liver injury by targeting NAT2Journal of Cellular Physiology 2019; 234(4): 3410 doi: 10.1002/jcp.26748
31
Hyo-Yeon Kim, Juhyun Park, Kwan-Hoo Lee, Dong-Ung Lee, Jong-Hwan Kwak, Yeong Shik Kim, Sun-Mee Lee. Ferulic acid protects against carbon tetrachloride-induced liver injury in miceToxicology 2011; 282(3): 104 doi: 10.1016/j.tox.2011.01.017
32
Yujing Zhang, Xinru Zhang, Mingxun Zhang, Fanrong Zhang, Tong Chen, Jingjing Zha, Qiying Shen, Dong Wang, Chao Hou. Hepatocytes-derived Prdx1 regulates macrophage phenotypes via TLR4 activation in acute liver injuryInternational Immunopharmacology 2024; 127: 111439 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111439
33
Ananda Baral. Mechanisms of Inflammasome Activation and Involvement in Liver DiseaseJournal of Molecular Pathology 2024; 5(2): 171 doi: 10.3390/jmp5020011
34
Jun Xie, Jie Liu, Tu-Ming Chen, Qing Lan, Qing-Yu Zhang, Bin Liu, Dong Dai, Wei-Dong Zhang, Li-Ping Hu, Run-Zhi Zhu. Dihydromyricetin alleviates carbon tetrachloride-induced acute liver injury <italic>via</italic> JNK-dependent mechanism in miceWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(18): 5473-5481 doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5473
35
Sacha Robert, Thomas Gicquel, Tatiana Victoni, Samuel Valença, Emiliano Barreto, Béatrice Bailly-Maître, Elisabeth Boichot, Vincent Lagente. Involvement of matrix metalloproteinases (MMPs) and inflammasome pathway in molecular mechanisms of fibrosisBioscience Reports 2016; 36(4) doi: 10.1042/BSR20160107
36
Azra Jahan, Sumaira Shams, Safdar Ali, Samrana Samrana, Amjad Ali, Achyut Adhikari, Muhammad Sajid, Abid Ali, Hamid Ali. Govaniadine Ameliorates Oxidative Stress, Inflammation, and Kupffer Cell Activation in Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in RatsACS Omega 2021; 6(4): 2462 doi: 10.1021/acsomega.0c02261
37
Runzhi Zhu, Guofang Zeng, Yinqin Chen, Qingyu Zhang, Bin Liu, Jie Liu, Hege Chen, Mingyi Li, Alice Y. W. Chang. Oroxylin A Accelerates Liver Regeneration in CCI4-Induced Acute Liver Injury MicePLoS ONE 2013; 8(8): e71612 doi: 10.1371/journal.pone.0071612
38
A. Toussaint, C. Paugam-Burtz. Insuficiencia hepática agudaEMC - Anestesia-Reanimación 2011; 37(4): 1 doi: 10.1016/S1280-4703(11)71137-9
39
Jia Xiao, Emily C. Liong, Ming-Tat Ling, Yick-Pang Ching, Man-Lung Fung, George L. Tipoe. S-allylmercaptocysteine reduces carbon tetrachloride-induced hepatic oxidative stress and necroinflammation via nuclear factor kappa B-dependent pathways in miceEuropean Journal of Nutrition 2012; 51(3): 323 doi: 10.1007/s00394-011-0217-0
40
A. Toussaint, C. Paugam-Burtz. Insuffisance hépatique aiguëEMC - Anesthésie-Réanimation 2011; 8(3): 1 doi: 10.1016/S0246-0289(11)44721-6
41
Ming-Wei Liu, Rong Liu, Hai-Yin Wu, Wei Zhang, Jing Xia, Min-Na Dong, Wen Yu, Qiang Wang, Feng-Mei Xie, Rui Wang, Yun-Qiao Huang, Chuan-Yun Qian. Protective effect of Xuebijing injection on D-galactosamine- and lipopolysaccharide-induced acute liver injury in rats through the regulation of p38 MAPK, MMP-9 and HO-1 expression by increasing TIPE2 expressionInternational Journal of Molecular Medicine 2016; 38(5): 1419 doi: 10.3892/ijmm.2016.2749
42
Jussi Pihlajamäki, Tiina Kuulasmaa, Dorota Kaminska, Marko Simonen, Vesa Kärjä, Sari Grönlund, Pirjo Käkelä, Matti Pääkkönen, Sakari Kainulainen, Kari Punnonen, Johanna Kuusisto, Helena Gylling, Markku Laakso. Serum interleukin 1 receptor antagonist as an independent marker of non-alcoholic steatohepatitis in humansJournal of Hepatology 2012; 56(3): 663 doi: 10.1016/j.jhep.2011.10.005
43
A. Toussaint, C. Paugam-Burtz. Insufficienza epatica acutaEMC - Anestesia-Rianimazione 2011; 16(4): 1 doi: 10.1016/S1283-0771(11)70682-X
44
Xinyan Peng, Chongshan Dai, Quanwen Liu, Junke Li, Jingru Qiu. Curcumin Attenuates on Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver Injury in Mice via Modulation of the Nrf2/HO-1 and TGF-β1/Smad3 PathwayMolecules 2018; 23(1): 215 doi: 10.3390/molecules23010215
45
Quanhui Tan, Jianjun Hu, Xiaolan Yu, Wen Guan, Huili Lu, Yan Yu, Yongsheng Yu, Guoqiang Zang, Zhenghao Tang. The Role of IL-1 Family Members and Kupffer Cells in Liver RegenerationBioMed Research International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/6495793
46
Andrea Annoni, Silvia Gregori, Luigi Naldini, Alessio Cantore. Modulation of immune responses in lentiviral vector-mediated gene transferCellular Immunology 2019; 342: 103802 doi: 10.1016/j.cellimm.2018.04.012
47
Chih-Ju Lin, Sheng-Lin Lee, Hsuan-Shu Lee, Chen-Yuan Dong. In vivo multiphoton kinetic imaging of the toxic effect of carbon tetrachloride on hepatobiliary metabolismJournal of Biomedical Optics 2018; 23(09): 1 doi: 10.1117/1.JBO.23.9.091407
48
Yoon Seok Jung, Yong-Hoon Kim, Kamalakannan Radhakrishnan, Jina Kim, In-Kyu Lee, Sung Jin Cho, Don-Kyu Kim, Steven Dooley, Chul-Ho Lee, Hueng-Sik Choi. Orphan nuclear receptor ERRγ regulates hepatic TGF-β2 expression and fibrogenic response in CCl4-induced acute liver injuryArchives of Toxicology 2021; 95(9): 3071 doi: 10.1007/s00204-021-03112-1
49
Noriko Itaba, Ikuya Noda, Hiroyuki Oka, Yohei Kono, Kaori Okinaka, Tsuyoshi Yokobata, Shizuma Okazaki, Minoru Morimoto, Goshi Shiota. Hepatic cell sheets engineered from human mesenchymal stem cells with a single small molecule compound IC-2 ameliorate acute liver injury in miceRegenerative Therapy 2018; 9: 45 doi: 10.1016/j.reth.2018.07.001
50
Lisha Dong, Jinqiu Zhu, Hongzhi Du, Heng Nong, Xicheng He, Xiaoyu Chen. Astilbin fromSmilax glabraRoxb. Attenuates Inflammatory Responses in Complete Freund’s Adjuvant-Induced Arthritis RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/8246420
51
Ling Gao, Jie-Fei Wang, Ming Xiang, Yu-Chen Fan, Zheng-Guo Zhang, Kai Wang. Expression of Human Glucocorticoid Receptor in T Lymphocytes in Acute-on-Chronic Hepatitis B Liver FailureDigestive Diseases and Sciences 2011; 56(9): 2605 doi: 10.1007/s10620-011-1656-4
52
Chongshan Dai, Xilong Xiao, Daowen Li, Sun Tun, Ying Wang, Tony Velkov, Shusheng Tang. Chloroquine ameliorates carbon tetrachloride-induced acute liver injury in mice via the concomitant inhibition of inflammation and induction of apoptosisCell Death & Disease 2018; 9(12) doi: 10.1038/s41419-018-1136-2
53
Nalinee Kanth Kadiyala, Badal Kumar Mandal, L. Vinod Kumar Reddy, Crispin H. W. Barnes, Luis De Los Santos Valladares, Sireesh Babu Maddinedi, Dwaipayan Sen. Biofabricated Palladium Nanoparticle-Decorated Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Using thePunica granatum(Pomegranate) Peel Extract: Investigation of Potent In Vivo Hepatoprotective Activity against Acetaminophen-Induced Liver Injury in Wistar Albino RatsACS Omega 2023; 8(27): 24524 doi: 10.1021/acsomega.3c02643