BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ausavarat S, Leoyklang P, Vejchapipat P, Chongsrisawat V, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Novel mutations in the STK11 gene in Thai patients with Peutz-Jeghers syndrome. World J Gastroenterol 2009; 15(42): 5364-5367 [PMID: 19908348 DOI: 10.3748/wjg.15.5364]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i42/5364.htm
Number Citing Articles
1
Xiaosan Zhu, Yichen Dai, Qingzhen Nan, Zhangxin Chen, Junpei Xie, Wei Zeng, Yuka Fu, Yuanyuan Lin, Qingna Lian, Qiaofang Sang, Xiaojuan Zhan. Analysis of differentially expressed tumor-related genes in Peutz-Jeghers syndrome combined with colorectal carcinoma with cDNA microarraysThe Chinese-German Journal of Clinical Oncology 2011; 10(8): 462 doi: 10.1007/s10330-011-0823-6
2
Chunyan Chen, Xiaomei Zhang, Fangyu Wang, Chang Liu, Heng Lu, Haijun Wan, Juan Wei, Jiong Liu. One Novel Deletion and One Splicing Mutation of the LKB1 Gene in Two Chinese Patients with Peutz–Jeghers SyndromeDNA and Cell Biology 2012; 31(10): 1535 doi: 10.1089/dna.2012.1720
3
Chunyan Chen, Xiaomei Zhang, Deqiang Wang, Fangyu Wang, Jian Pan, Zhenkai Wang, Chang Liu, Lin Wu, Heng Lu, Nan Li, Juan Wei, Hui Shi, Haijun Wan, Ming Zhu, Senqing Chen, Yun Zhou, Xin Zhou, Liu Yang, Jiong Liu. Genetic Screening and Analysis of LKB1 Gene in Chinese Patients with Peutz-Jeghers SyndromeMedical Science Monitor 2016; 22: 3628 doi: 10.12659/MSM.897498
4
Na Shen, Delei Li, Yaowu Zhu, Huaping Xie, Yanjun Lu. Early genetic testing of STK11 is important for management and genetic counseling for Peutz–Jeghers syndromeDigestive and Liver Disease 2019; 51(9): 1353 doi: 10.1016/j.dld.2019.06.003
5
Lin Liu, Xiaohui Du, Jing Nie. A novel de novo mutation in LKB1 gene in a Chinese Peutz Jeghers syndrome patient significantly diminished p53 activityClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2011; 35(3): 221 doi: 10.1016/j.clinre.2010.11.008
6
Huan-Huan Wang, Na-Na Xie, Qi-Yuan Li, Yi-Qun Hu, Jian-Lin Ren, Bayasi Guleng. Exome Sequencing Revealed Novel Germline Mutations in Chinese Peutz–Jeghers Syndrome PatientsDigestive Diseases and Sciences 2014; 59(1): 64 doi: 10.1007/s10620-013-2875-7
7
Zhi-Heng Huang, Zai Song, Ping Zhang, Jie Wu, Ying Huang. Clinical features, endoscopic polypectomy and <i>STK11</i> gene mutation in a nine-month-old Peutz-Jeghers syndrome Chinese infantWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(11): 3261-3267 doi: 10.3748/wjg.v22.i11.3261