BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wu CX, Zou Q, Zhu ZY, Gao YT, Wang YJ. Intrahepatic transplantation of hepatic oval cells for fulminant hepatic failure in rats. World J Gastroenterol 2009; 15(12): 1506-1511 [PMID: 19322926 DOI: 10.3748/wjg.15.1506]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i12/1506.htm
Number Citing Articles
1
Min Zhang, Yan Zhong, Jun Chen. Model systems and clinical applications of hepatic stem cells for liver regenerationHepatology International 2012; 6(3): 564 doi: 10.1007/s12072-011-9323-6
2
Z. Wan, X. Wang, X. Zhang, X. Zhang, H. Chen. Intrasplenic Transplantation of Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Protein 4-Fas Ligand--Modified Hepatic Oval Cells for Acute Liver Injury in RatsTransplantation Proceedings 2019; 51(3): 942 doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.060
3
Youngmin Hwang, Jong Chul Kim, Giyoong Tae. Significantly enhanced recovery of acute liver failure by liver targeted delivery of stem cells via heparin functionalizationBiomaterials 2019; 209: 67 doi: 10.1016/j.biomaterials.2019.04.019
4
Xian-Jie Shi, Hong-Bin Xu, Wen-Bin Ji, Yu-Rong Liang, Wei-Dong Duan, Lei He, Ming-Jun Wang, Zhi-Ming Zhao. Efficacy of liver transplantation for acute hepatic failure: a single-center experienceHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2011; 10(4): 369 doi: 10.1016/S1499-3872(11)60062-3
5
Fetal Liver Stem Cell Transplantation for Liver DiseasesRegenerative Medicine 2019; 14(7): 703 doi: 10.2217/rme-2018-0160
6
Ningning Yang, Manrong Jiang. Emerging Trends in Cell and Gene Therapy2013; : 411 doi: 10.1007/978-1-62703-417-3_18
7
Yiji Cheng, Xue Wang, Bei Wang, Hong Zhou, Shipeng Dang, Yufang Shi, Li Hao, Qingquan Luo, Min Jin, Qianjun Zhou, Yanyun Zhang. Aging-associated oxidative stress inhibits liver progenitor cell activation in miceAging 2017; 9(5): 1359 doi: 10.18632/aging.101232