BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Luo CX, Wen ZH, Zhen Y, Wang ZJ, Mu JX, Zhu M, Ouyang Q, Zhang H. Chinese research into severe ulcerative colitis has increased in quantity and complexity. World J Clin Cases 2018; 6(3): 35-43 [PMID: 29564356 DOI: 10.12998/wjcc.v6.i3.35]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v6/i3/35.htm
Number Citing Articles
1
Gengen Shi, Donghan Wang, Zhiyuan Xue, Xianglin Zhou, Yaoyao Fang, Shilan Feng, Lianggong Zhao. The amelioration of ulcerative colitis induced by Dinitrobenzenesulfonic acid with Radix HedysariJournal of Food Biochemistry 2020; 44(10) doi: 10.1111/jfbc.13421
2
Yu Hu, Zhen Ye, Mingquan Wu, Yingqi She, Linzhen Li, Yujie Xu, Kaihua Qin, Zhipeng Hu, Maoyi Yang, Fating Lu, Qiaobo Ye. The Communication Between Intestinal Microbiota and Ulcerative Colitis: An Exploration of Pathogenesis, Animal Models, and Potential Therapeutic StrategiesFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.766126
3
Junhao Zeng, Dengqing Zhang, Xiaoyu Wan, Yuanling Bai, Chengfu Yuan, Ting Wang, Ding Yuan, Changcheng Zhang, Chaoqi Liu. Chlorogenic Acid Suppresses miR‐155 and Ameliorates Ulcerative Colitis through the NF‐κB/NLRP3 Inflammasome PathwayMolecular Nutrition & Food Research 2020; 64(23): 2000452 doi: 10.1002/mnfr.202000452
4
Xiaoyan Yu, Yang Liu. Diosmetin attenuate experimental ulcerative colitis in rats via suppression of NF-κB, TNF-α and IL-6 signalling pathways correlated with down-regulation of apoptotic eventsEuropean Journal of Inflammation 2021; 19: 205873922110672 doi: 10.1177/20587392211067292
5
Min Zhu, Jing-Xi Mu, Ming-Shan Jiang, Arjudeb Mukherjee, Zhen Zeng, Yi-Ding Chen, Xiao-Li Yang, Hu Zhang. Chinese research into ulcerative colitis from 1978 to 2017: A bibliometric analysisWorld Journal of Meta-Analysis 2020; 8(2): 163-172 doi: 10.13105/wjma.v8.i2.163
6
Arya V.S., Kanthlal S.K.. Phloretin Ameliorates Acetic Acid Induced Colitis Through Modulation of Immune and Inflammatory Reactions in RatsEndocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets 2021; 21(1): 163 doi: 10.2174/1871530320666200624120257
7
Huan Qian, Yuxiao Ling, Chen Wang, Cameron Lenahan, Mengwen Zhang, Min Zheng, Anwen Shao. A Correlative Study Between Personality Traits and the Preference of Site Selection in Cosmetic TreatmentFrontiers in Psychiatry 2021; 12 doi: 10.3389/fpsyt.2021.648751